Updates (2020-07-27)
Wonderful Links
[History Movie]   [10 most-cited summarization papers since 2014]   [10 must-read papers for neural extractive summarization]   [10 must-read papers for neural abstractive summarization]Year:
                        
Conference:
                        
Concept:

Year Conf. Concept Cited Paper Authors Url
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 Facet-Aware Evaluation for Extractive Summarization Yuning Mao, Liyuan Liu, Qi Zhu, Xiang Ren, Jiawei Han https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.445.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 The Summary Loop: Learning to Write Abstractive Summaries Without Examples Philippe Laban, Andrew Hsi, John Canny, Marti A. Hearst https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.460.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 Unsupervised Opinion Summarization with Noising and Denoising Reinald Kim Amplayo, Mirella Lapata https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.175.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 Unsupervised Opinion Summarization as Copycat-Review Generation Arthur Bražinskas, Mirella Lapata, Ivan Titov https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.461.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 MATINF: A Jointly Labeled Large-Scale Dataset for Classification, Question Answering and Summarization Canwen Xu, Jiaxin Pei, Hongtao Wu, Yiyu Liu, Chenliang Li https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.330.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 Examining the State-of-the-Art in News Timeline Summarization Demian Gholipour Ghalandari, Georgiana Ifrim https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.122.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 Screenplay Summarization Using Latent Narrative Structure Pinelopi Papalampidi, Frank Keller, Lea Frermann, Mirella Lapata https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.174.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 From Arguments to Key Points: Towards Automatic Argument Summarization Roy Bar-Haim, Lilach Eden, Roni Friedman, Yoav Kantor, Dan Lahav, Noam Slonim https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.371.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 Self-Attention Guided Copy Mechanism for Abstractive Summarization Song Xu, Haoran Li, Peng Yuan, Youzheng Wu, Xiaodong He, Bowen Zhou https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.125.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 Leveraging Graph to Improve Abstractive Multi-Document Summarization Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Hua Wu, Haifeng Wang, Junping Du https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.555.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 Composing Elementary Discourse Units in Abstractive Summarization Zhenwen Li, Wenhao Wu, Sujian Li https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.551.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 Understanding Points of Correspondence between Sentences for Abstractive Summarization Logan Lebanoff, John Muchovej, Franck Dernoncourt, Doo Soon Kim, Lidan Wang, Walter Chang, Fei Liu https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-srw.26.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded 0 Attend, Translate and Summarize: An Efficient Method for Neural Cross-Lingual Summarization Junnan Zhu, Yu Zhou, Jiajun Zhang, Chengqing Zong https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.121.pdf
2020 ACL-WS aa-recentlyAdded 0 A Deep Reinforced Model for Zero-Shot Cross-Lingual Summarization with Bilingual Semantic Similarity Rewards Zi-Yi Dou, Sachin Kumar, Yulia Tsvetkov https://www.aclweb.org/anthology/2020.ngt-1.7.pdf
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, eval-reference-less 0 BLEU Neighbors: A Reference-less Approach to Automatic Evaluation Kawin Ethayarajh, Dorsa Sadigh https://arxiv.org/pdf/2004.12726.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, gen-ext, eval-redundancy, pre-bert 0 Extractive Summarization as Text Matching Ming Zhong, Pengfei Liu, Yiran Chen, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang https://arxiv.org/pdf/2004.08795.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, eval-factuality, task-question 0 Asking and Answering Questions to Evaluate the Factual Consistency of Summaries Alex Wang, Kyunghyun Cho, Mike Lewis https://arxiv.org/pdf/2004.04228.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, task-rigidFormat, task-control, pre-BERT, arch-transformer 0 Rigid Formats Controlled Text Generation Piji Li Haisong Zhang Xiaojiang Liu Shuming Shi https://arxiv.org/pdf/2004.08022.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, eval-metric-learnable, pre-bert 0 BLEURT: Learning Robust Metrics for Text Generation Thibault Sellam Dipanjan Das Ankur P. Parikh https://arxiv.org/pdf/2004.04696.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, gen-abs, task-sci 0 Automatic Generation of Citation Texts in Scholarly Papers: A Pilot Study (Not Released) Xinyu Xing, Xiaosheng Fan and Xiaojun Wan https://notReleased.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, gen-abs, gen-ext, task-multiDoc 0 Multi-Granularity Interaction Network for Extractive and Abstractive Multi-Document Summarization Hanqi Jin, Tianming Wang and Xiaojun Wan https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.556.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, train-multilingual 0 Jointly Learning to Align and Summarize for Neural Cross-Lingual Summarization Yue Cao, Hui Liu and Xiaojun Wan https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.554.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, gen-abs, task-knowledge 0 Knowledge Graph-Augmented Abstractive Summarization with Semantic-Driven Cloze Reward https://www.aclweb.org/anthology/2020.acl-main.457.pdf
2020-05 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, task-radiologyReport, task-medical 0 Attend to Medical Ontologies: Content Selection for Clinical Abstractive Summarization Sajad Sotudeh, Nazli Goharian, Ross W. Filice https://arxiv.org/pdf/2005.00163.pdf
2020-05 Arixv aa-recentlyAdded, eval-metric-learnable 0 End-to-end Semantics-based Summary Quality Assessment for Single-document Summarization Forrest Sheng Bao, Hebi Li, Ge Luo, Cen Chen, Yinfei Yang, Minghui Qiu https://arxiv.org/pdf/2005.06377.pdf
2020-05 IJCAI aa-recentlyAdded, survey-2020 0 From Standard Summarization to New Tasks and Beyond: Summarization with Manifold Information Shen Gao, Xiuying Chen, Zhaochun Ren, Dongyan Zhao, Rui Yan https://arxiv.org/pdf/2005.04684.pdf
2020-05 Arixv aa-recentlyAdded, task-covid, task-medical, query-based Summarization 0 CAiRE-COVID: A Question Answering and Multi-Document Summarization System for COVID-19 Research Dan Su, Yan Xu, Tiezheng Yu, Farhad Bin Siddique, Elham J. Barezi, Pascale Fung https://arxiv.org/pdf/2005.03975.pdf
2020-05 ACL aa-recentlyAdded, eval-aspect-factuality, task-question 0 FEQA: A Question Answering Evaluation Framework for Faithfulness Assessment in Abstractive Summarization Esin Durmus, He He, Mona Diab https://arxiv.org/pdf/2005.03754.pdf
2020-05 ACL aa-recentlyAdded, eval-metric-unsupervised 0 SUPERT: Towards New Frontiers in Unsupervised Evaluation Metrics for Multi-Document Summarization Yang Gao, Wei Zhao, Steffen Eger https://arxiv.org/pdf/2005.03724.pdf
2020-05 Arixv aa-recentlyAdded, eval-metric-learnable 0 Reference and Document Aware Semantic Evaluation Methods for Korean Language Summarization Dongyub Lee, Myeongcheol Shin, Taesun Whang, Seungwoo Cho, Byeongil Ko, Daniel Lee, Eunggyun Kim, Jaechoon Jo https://arxiv.org/pdf/2005.03510.pdf
2020-05 Arxiv aa-recentlyAdded, arch-graph, train-unsupervsied 0 HipoRank: Incorporating Hierarchical and Positional Information into Graph-based Unsupervised Long Document Extractive Summarization Yue Dong, Andrei Romascanu, Jackie C. K. Cheung https://arxiv.org/pdf/2005.00513.pdf
2020-05 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, task-code, arch-transformer 0 A Transformer-based Approach for Source Code Summarization Wasi Uddin Ahmad, Saikat Chakraborty, Baishakhi Ray, Kai-Wei Chang https://arxiv.org/pdf/2005.00661.pdf
2020-05 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, eval-aspect-factuality 0 On Faithfulness and Factuality in Abstractive Summarization Joshua Maynez, Shashi Narayan, Bernd Bohnet, Ryan McDonald https://arxiv.org/pdf/2005.00661.pdf
2020-05 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, eval-aspect-factuality 0 Improving Truthfulness of Headline Generation Kazuki Matsumaru, Sho Takase, Naoaki Okazaki https://arxiv.org/pdf/2005.00882.pdf
2020-05 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, task-argument 0 From Arguments to Key Points: Towards Automatic Argument Summarization Roy Bar-Haim, Lilach Eden, Roni Friedman, Yoav Kantor, Dan Lahav, Noam Slonim https://arxiv.org/pdf/2005.01619.pdf
2020-05 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, task-opinion, arch-transformer 0 OpinionDigest: A Simple Framework for Opinion Summarization Yoshihiko Suhara, Xiaolan Wang, Stefanos Angelidis, Wang-Chiew Tan https://arxiv.org/pdf/2005.01901.pdf
2020-05 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, task-code, nondif-reinforce 0 TAG : Type Auxiliary Guiding for Code Comment Generation Ruichu Cai, Zhihao Liang, Boyan Xu, Zijian Li, Yuexing Hao, Yao Chen https://arxiv.org/pdf/2005.02835.pdf
2020-05 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, task-novel, gen-ext, data-new 0 Exploring Content Selection in Summarization of Novel Chapters Faisal Ladhak, Bryan Li, Yaser Al-Onaizan, Kathleen McKeown https://arxiv.org/pdf/2005.01840.pdf
2020-05 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, task-senCompre, train-unsup 0 Discrete Optimization for Unsupervised Sentence Summarization with Raphael Schumann, Lili Mou, Yao Lu, Olga Vechtomova, Katja Markert https://arxiv.org/pdf/2005.02146.pdf
2020-05 Arxiv aa-recentlyAdded, data-annotation, gen-ext 0 Artemis: A Novel Annotation Methodology for Indicative Single Document Summarization Rahul Jha, Keping Bi, Yang Li, Mahdi Pakdaman, Asli Celikyilmaz, Ivan Zhibodev, Kieran McDonald https://arxiv.org/pdf/2005.02146.pdf
2020-04 Arxiv aa-recentlyAdded, task-sci, eval-aspect-factuality 0 Fact or Fiction: Verifying Scientific Claims David Wadden, Kyle Lo, Lucy Lu Wang, Shanchuan Lin, Madeleine van Zuylen, Arman Cohan, Hannaneh Hajishirzi https://arxiv.org/pdf/2004.14974.pdf
2020-04 Arxiv aa-recentlyAdded, gen-abs, task-control 0 Exploring Explainable Selection to Control Abstractive GenerationTransformers Wang Haonan, Gao Yang, Bai Yu, Mirella Lapata, Huang Heyan https://arxiv.org/pdf/2004.11779.pdf
2020-04 ACL aa-recentlyAdded, pre-SPECTER, task-sci 0 SPECTER: Document-level Representation Learning using Citation-informed Transformers Arman Cohan, Sergey Feldman, Iz Beltagy, Doug Downey, Daniel S. Weld https://arxiv.org/pdf/2004.07180.pdf
2020-04 Arxiv aa-recentlyAdded, data-new, gen-abs, task-sci 0 TLDR: Extreme Summarization of Scientific Documents Isabel Cachola, Kyle Lo, Arman Cohan, Daniel S. Weld https://arxiv.org/pdf/2004.15011.pdf
2020-04 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, data-new, pre-S2ORC, task-sci 0 S2ORC: The Semantic Scholar Open Research Corpus Kyle Lo, Lucy Lu Wang, Mark Neumann, Rodney Kinney, Dan S. Weld https://arxiv.org/pdf/1911.02782.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, gen-abs, eval-aspect-factuality, nondif-reinforce, task-radiologyReport 2 Optimizing the Factual Correctness of a Summary: A Study of Summarizing Radiology Reports Yuhao Zhang, Derek Merck, Emily Bao Tsai, Christopher D. Manning, Curtis P. Langlotz https://arxiv.org/pdf/1911.02541.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, gen-ext, arch-gnn, task-multiDoc, task-singleDoc 0 Heterogeneous Graph Neural Networks for Extractive Document Summarization Danqing Wang, Pengfei Liu, Yining Zheng, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang https://arxiv.org/pdf/2004.12393.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, gen-ext, eval-redundancy, pre-bert 0 Extractive Summarization as Text Matching Ming Zhong, Pengfei Liu, Yiran Chen, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang https://arxiv.org/pdf/2004.08795.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, eval-factuality, task-question 0 Asking and Answering Questions to Evaluate the Factual Consistency of Summaries Alex Wang, Kyunghyun Cho, Mike Lewis https://arxiv.org/pdf/2004.04228.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, task-rigidFormat, task-control, pre-BERT, arch-transformer 0 Rigid Formats Controlled Text Generation Piji Li Haisong Zhang Xiaojiang Liu Shuming Shi https://arxiv.org/pdf/2004.08022.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, eval-metric-learnable, pre-bert 0 BLEURT: Learning Robust Metrics for Text Generation Thibault Sellam Dipanjan Das Ankur P. Parikh https://arxiv.org/pdf/2004.04696.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, gen-abs, task-sci 0 Automatic Generation of Citation Texts in Scholarly Papers: A Pilot Study (Not Released) Xinyu Xing, Xiaosheng Fan and Xiaojun Wan https://notReleased.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, gen-abs, gen-ext, task-multiDoc 0 Multi-Granularity Interaction Network for Extractive and Abstractive Multi-Document Summarization (Not Released) Hanqi Jin, Tianming Wang and Xiaojun Wan https://notReleased.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, train-multilingual 0 Jointly Learning to Align and Summarize for Neural Cross-Lingual Summarization (Not Released) Yue Cao, Hui Liu and Xiaojun Wan https://notReleased.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, gen-abs, task-knowledge 0 Knowledge Graph-Augmented Abstractive Summarization with Semantic-Driven Cloze Reward (Not Released) https://notReleased.pdf
2012 NAA-CL aa-recentlyAdded, eval-referenceQuality 52 HyTER: Meaning-Equivalent Semantics for Translation Evaluation Markus Dreyer, Daniel Marcu https://www.aclweb.org/anthology/N12-1017.pdf
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, eval-referenceQuality, artifact-translationese 0 BLEU might be Guilty but References are not Innocent Markus Freitag, David Grangier, Isaac Caswell https://arxiv.org/pdf/2004.06063.pdf
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Belief Propagation for Maximum Coverage on Weighted Bipartite Graph and Application to Text Summarization Hiroki Kitano, Koujin Takeda https://arxiv.org/pdf/2004.08301
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, task-longtext, task-sci, gen-abs 0 A Divide-and-Conquer Approach to the Summarization of Academic Articles Alexios Gidiotis, Grigorios Tsoumakas https://arxiv.org/pdf/2004.06190
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, gen-ext, pre-bert, eval-aspect-redundancy, arch-transformer 0 AREDSUM: Adaptive Redundancy-Aware Iterative Sentence Ranking for Extractive Document Summarization Keping Bi, Rahul Jha, W. Bruce Croft, Asli Celikyilmaz https://arxiv.org/pdf/2004.06176
2019 ICKM aa-recentlyAdded, task-review, task-control 0 Aspect and Opinion Aware Abstractive Review Summarization with Reinforced Hard Typed Decoder Yufei Tian, Jianfei Yu, Jing Jiang https://arxiv.org/pdf/2004.05755
2020 ICMR aa-recentlyAdded, task-video, task-control, task-query 0 Query-controllable Video Summarization Jia-Hong Huang, Marcel Worring https://arxiv.org/pdf/2004.03661
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, gen-abs, arch-att, arch-textrank 0 Salience Estimation with Multi-Attention Learning for Abstractive Text Summarization Piji Li, Lidong Bing, Zhongyu Wei, Wai Lam https://arxiv.org/pdf/2004.03589
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, task-longtext, gen-abs 0 Windowing Models for Abstractive Summarization of Long Texts Leon Schüller, Florian Wilhelm, Nico Kreiling, Goran Glavaš https://arxiv.org/pdf/2004.03324
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, task-query, pre-bert 0 Query Focused Multi-Document Summarization with Distant Supervision Yumo Xu, Mirella Lapata https://arxiv.org/pdf/2004.03027
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, task-code, arch-gnn 0 Improved Code Summarization via a Graph Neural Network Alexander LeClair, Sakib Haque, Lingfei Wu, Collin McMillan https://arxiv.org/pdf/2004.02843
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, gen-abs, task-meeting 0 End-to-End Abstractive Summarization for Meetings Chenguang Zhu, Ruochen Xu, Michael Zeng, Xuedong Huang https://arxiv.org/pdf/2004.02016
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, pre-step 0 STEP: Sequence-to-Sequence Transformer Pre-training for Document Summarization Yanyan Zou, Xingxing Zhang, Wei Lu, Furu Wei, Ming Zhou https://arxiv.org/pdf/2004.01853
2020 ICLR-ws aa-recentlyAdded, gen-bas 0 Amharic Abstractive Text Summarization Amr M. Zaki, Mahmoud I. Khalil, Hazem M. Abbas https://arxiv.org/pdf/2003.13721
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, gen-abs, gen-2stage, pre-bert 0 Abstractive Summarization with Combination of Pre-trained Sequence-to-Sequence and Saliency Models Itsumi Saito, Kyosuke Nishida, Kosuke Nishida, Junji Tomita https://arxiv.org/pdf/2003.13028
2020 LREC aa-recentlyAdded, gen-abs, task-longtext 0 Abstractive Text Summarization based on Language Model Conditioning and Locality Modeling Dmitrii Aksenov, Julián Moreno-Schneider, Peter Bourgonje, Robert Schwarzenberg, Leonhard Hennig, Georg Rehm https://arxiv.org/pdf/2003.13027
2019 IJCNN aa-recentlyAdded, gen-abs 0 Learning Syntactic and Dynamic Selective Encoding for Document Summarization Haiyang Xu, Yahao He, Kun Han, Junwen Chen, Xiangang Li https://arxiv.org/pdf/2003.11173
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, eval-aspect-factuality, arch-gnn, task-knowledge 0 Boosting Factual Correctness of Abstractive Summarization Chenguang Zhu, William Hinthorn, Ruochen Xu, Qingkai Zeng, Michael Zeng, Xuedong Huang, Meng Jiang https://arxiv.org/pdf/2003.08612
2020 ICASSP aa-recentlyAdded, gen-abs, arch-gnn 0 Selective Attention Encoders by Syntactic Graph Convolutional Networks for Document Summarization Haiyang Xu, Yun Wang, Kun Han, Baochang Ma, Junwen Chen, Xiangang Li https://arxiv.org/pdf/2003.08004
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 DeepLENS: Deep Learning for Entity Summarization Qingxia Liu, Gong Cheng, Yuzhong Qu https://arxiv.org/pdf/2003.03736
2020 ESWC aa-recentlyAdded 1 ESBM: An Entity Summarization BenchMark Qingxia Liu, Gong Cheng, Kalpa Gunaratna, Yuzhong Qu https://arxiv.org/pdf/2003.03734
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, gen-abs 0 StructSum: Incorporating Latent and Explicit Sentence Dependencies for Single Document Summarization Vidhisha Balachandran, Artidoro Pagnoni, Jay Yoon Lee, Dheeraj Rajagopal, Jaime Carbonell, Yulia Tsvetkov https://arxiv.org/pdf/2003.00576
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Clinical Text Summarization with Syntax-Based Negation and Semantic Concept Identification Wei-Hung Weng, Yu-An Chung, Schrasing Tong https://arxiv.org/pdf/2003.00353
2020 Arxiv aa-recentlyAdded, gen-abs, train-transfer, eval-optimize-humanJudgement 0 Discriminative Adversarial Search for Abstractive Summarization Thomas Scialom, Paul-Alexis Dray, Sylvain Lamprier, Benjamin Piwowarski, Jacopo Staiano https://arxiv.org/pdf/2002.10375
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Leveraging Code Generation to Improve Code Retrieval and Summarization via Dual Learning Wei Ye, Rui Xie, Jinglei Zhang, Tianxiang Hu, Xiaoyin Wang, Shikun Zhang https://arxiv.org/pdf/2002.10198
2019 ACL-SRW aa-recentlyAdded, gen-abs 0 On the impressive performance of randomly weighted encoders in summarization tasks Jonathan Pilault, Jaehong Park, Christopher Pal https://arxiv.org/pdf/2002.09084
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Transfer Learning for Abstractive Summarization at Controllable Budgets Ritesh Sarkhel, Moniba Keymanesh, Arnab Nandi, Srinivasan Parthasarathy https://arxiv.org/pdf/2002.07845
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Learning by Semantic Similarity Makes Abstractive Summarization Better Wonjin Yoon, Yoon Sun Yeo, Minbyul Jeong, Bong-Jun Yi, Jaewoo Kang https://arxiv.org/pdf/2002.07767
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Conditional Self-Attention for Query-based Summarization Yujia Xie, Tianyi Zhou, Yi Mao, Weizhu Chen https://arxiv.org/pdf/2002.07338
2020 LREC aa-recentlyAdded 0 GameWikiSum: a Novel Large Multi-Document Summarization Dataset Diego Antognini, Boi Faltings https://arxiv.org/pdf/2002.06851
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Abstractive Summarization for Low Resource Data using Domain Transfer and Data Synthesis Ahmed Magooda, Diane Litman https://arxiv.org/pdf/2002.03407
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Attend to the beginning: A study on using bidirectional attention for extractive summarization Ahmed Magooda, Cezary Marcjan https://arxiv.org/pdf/2002.03405
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Rough Set based Aggregate Rank Measure & its Application to Supervised Multi Document Summarization Nidhika Yadav, Niladri Chatterjee https://arxiv.org/pdf/2002.03259
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Intweetive Text Summarization Jean Valère Cossu, Juan-Manuel Torres-Moreno, Eric SanJuan, Marc El-Bèze https://arxiv.org/pdf/2001.11382
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Length-controllable Abstractive Summarization by Guiding with Summary Prototype Itsumi Saito, Kyosuke Nishida, Kosuke Nishida, Atsushi Otsuka, Hisako Asano, Junji Tomita, Hiroyuki Shindo, Yuji Matsumoto https://arxiv.org/pdf/2001.07331
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 1 Audio Summarization with Audio Features and Probability Distribution Divergence Carlos-Emiliano González-Gallardo, Romain Deveaud, Eric SanJuan, Juan-Manuel Torres-Moreno https://arxiv.org/pdf/2001.07098
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 1 Mining customer product reviews for product development: A summarization process Tianjun Hou, Bernard Yannou, Yann Leroy, Emilie Poirson https://arxiv.org/pdf/2001.04200
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 TED: A Pretrained Unsupervised Summarization Model with Theme Modeling and Denoising Ziyi Yang, Chenguang Zhu, Robert Gmyr, Michael Zeng, Xuedong Huang, Eric Darve https://arxiv.org/pdf/2001.00725
2020 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Deep Reinforced Self-Attention Masks for Abstractive Summarization (DR.SAS) Ankit Chadha, Mohamed Masoud https://arxiv.org/pdf/2001.00009
2019 CIKM aa-recentlyAdded 4 Hybrid MemNet for Extractive Summarization Abhishek Kumar Singh, Manish Gupta, Vasudeva Varma https://arxiv.org/pdf/1912.11701
2018 AAAI aa-recentlyAdded 0 Unity in Diversity: Learning Distributed Heterogeneous Sentence Representation for Extractive Summarization Abhishek Kumar Singh, Manish Gupta, Vasudeva Varma https://arxiv.org/pdf/1912.11688
2019 Arxiv aa-recentlyAdded 1 Make Lead Bias in Your Favor: A Simple and Effective Method for News Summarization Chenguang Zhu, Ziyi Yang, Robert Gmyr, Michael Zeng, Xuedong Huang https://arxiv.org/pdf/1912.11602
2019 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Improving Abstractive Text Summarization with History Aggregation Pengcheng Liao, Chuang Zhang, Xiaojun Chen, Xiaofei Zhou https://arxiv.org/pdf/1912.11046
2019 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Visual Summarization of Scholarly Videos using Word Embeddings and Keyphrase Extraction Hang Zhou, Christian Otto, Ralph Ewerth https://arxiv.org/pdf/1912.10809
2020 AAAI-ws aa-recentlyAdded 0 Quality of syntactic implication of RL-based sentence summarization Hoa T. Le, Christophe Cerisara, Claire Gardent https://arxiv.org/pdf/1912.05493
2019 SIGKDD eval-aspect-factuality 2 Assessing The Factual Accuracy of Generated Text Ben Goodrich, Vinay Rao, Mohammad Saleh, Peter J Liu https://arxiv.org/pdf/1905.13322.pdf
2019 ACL gen-ext 4 Searching for Effective Neural Extractive Summarization: What Works and What's Next Ming Zhong, Pengfei Liu, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang https://arxiv.org/pdf/1907.03491.pdf
2018 EMNLP task-analysis 17 Content Selection in Deep Learning Models of Summarization Chris Kedzie, Kathleen McKeown, Hal Daumé https://arxiv.org/pdf/1810.12343.pdf
2019 Arxiv train-meta 0 Exploring Domain Shift in Extractive Text Summarization Danqing Wang, Pengfei Liu, Ming Zhong, Jie Fu, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang https://arxiv.org/pdf/1908.11664.pdf
2019 Arxiv eval-aspect-factuality 0 Evaluating the Factual Consistency of Abstractive Text Summarization Wojciech Kryściński, Bryan McCann, Caiming Xiong, Richard Socher https://arxiv.org/pdf/1910.12840.pdf
2020 ICLR eval-aspect-bertscore 24 BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT Tianyi Zhang, Varsha Kishore, Felix Wu, Kilian Q. Weinberger, Yoav Artzi https://arxiv.org/pdf/1904.09675.pdf
2019 NAA-CL gen-2stage 0 Jointly Extracting and Compressing Documents with Summary State Representations Afonso Mendes, Shashi Narayan, Sebastião Miranda, Zita Marinho, André F. T. Martins, Shay B. Cohen https://arxiv.org/pdf/1904.02020.pdf
2019 ICML pre-unilm 35 Unified Language Model Pre-training for Natural Language Understanding and Generation Li Dong, Nan Yang, Wenhui Wang, Furu Wei, Xiaodong Liu, Yu Wang, Jianfeng Gao, Ming Zhou, Hsiao-Wuen Hon https://arxiv.org/pdf/1905.03197.pdf
2019 Arxiv pre-gpt 6 Sample Efficient Text Summarization Using a Single Pre-Trained Transformer Urvashi Khandelwal, Kevin Clark, Dan Jurafsky, Lukasz Kaiser https://arxiv.org/pdf/1904.02020.pdf
2019 Arxiv pre-bart 5 BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension Mike Lewis, Yinhan Liu, Naman Goyal, Marjan Ghazvininejad, Abdelrahman Mohamed, Omer Levy, Ves Stoyanov, Luke Zettlemoyer https://arxiv.org/pdf/1910.13461.pdf
2019 ICML pre-mass 56 MASS: Masked Sequence to Sequence Pre-training for Language Generation Kaitao Song, Xu Tan, Tao Qin, Jianfeng Lu, Tie-Yan Liu https://arxiv.org/pdf/1905.02450.pdf
2019 Arxiv pre-pegasus 2 PEGASUS: Pre-training with Extracted Gap-sentences for Abstractive Summarization Jingqing Zhang, Yao Zhao, Mohammad Saleh, Peter J. Liu https://arxiv.org/pdf/1912.08777.pdf
2017 CoNLL arch-gnn 61 Graph-based Neural Multi-Document Summarization Michihiro Yasunaga, Rui Zhang, Kshitijh Meelu, Ayush Pareek, Krishnan Srinivasan, Dragomir Radev https://www.aclweb.org/anthology/K17-1045.pdf
2020 ACL aa-ACL2020, arch-gnn 0 Discourse-Aware Neural Extractive Model for Text Summarization Jiacheng Xu, Zhe Gan, Yu Cheng, Jingjing Liu https://arxiv.org/pdf/1910.14142.pdf
2019 ICLR arch-gnn 12 Structured Neural Summarization Patrick Fernandes, Miltiadis Allamanis, Marc Brockschmidt https://arxiv.org/pdf/1811.01824.pdf
2019 NAA-CL arch-gnn 10 Text Generation from Knowledge Graphs with Graph Transformers Rik Koncel-Kedziorski, Dhanush Bekal, Yi Luan, Mirella Lapata, Hannaneh Hajishirzi https://arxiv.org/pdf/1904.02342.pdf
2020 Arxiv arch-gnn 0 Modeling Global and Local Node Contexts for Text Generation from Knowledge Graphs Leonardo F. R. Ribeiro, Yue Zhang, Claire Gardent, Iryna Gurevych https://arxiv.org/pdf/2001.11003.pdf
2020 Arxiv task-sci 0 Citation Text Generation Kelvin Luu, Rik Koncel-Kedziorski, Kyle Lo, Isabel Cachola, Noah A. Smith https://arxiv.org/pdf/2002.00317.pdf
2015 EMNLP gen-abs, arch-cnn, arch-att 1288 A Neural Attention Model for Abstractive Sentence Summarization Alexander M. Rush, Sumit Chopra, Jason Weston https://arxiv.org/pdf/1509.00685.pdf
2017 ACL arch-rnn, arch-att, arch-coverage, arch-pointer 605 Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks Abigail See, Peter J. Liu, Christopher D. Manning https://arxiv.org/pdf/1704.04368.pdf
2016 ACL arch-pointer, arch-rnn, arch-att 571 Incorporating Copying Mechanism in Sequence-to-Sequence Learning Jiatao Gu, Zhengdong Lu, Hang Li, Victor O.K. Li https://arxiv.org/pdf/1603.06393.pdf
2016 ACL arch-pointer, arch-rnn, arch-att 285 Pointing the Unknown Words Caglar Gulcehre, Sungjin Ahn, Ramesh Nallapati, Bowen Zhou, Yoshua Bengio https://arxiv.org/pdf/1603.08148.pdf
2016 ACL arch-coverage, arch-rnn, arch-att 362 Modeling Coverage for Neural Machine Translation Zhaopeng Tu, Zhengdong Lu, Yang Liu, Xiaohua Liu, Hang Li https://arxiv.org/pdf/1601.04811.pdf
2018 ICLR nondif-reinforce, arch-rnn, arch-att 453 A Deep Reinforced Model for Abstractive Summarization Romain Paulus, Caiming Xiong, Richard Socher https://arxiv.org/pdf/1705.04304.pdf
2016 ACL task-singledDoc, arch-rnn 340 Neural Summarization by Extracting Sentences and Words Jianpeng Cheng, Mirella Lapata https://arxiv.org/pdf/1603.07252.pdf
2017 AAAI arch-rnn 315 SummaRuNNer: A Recurrent Neural Network Based Sequence Model for Extractive Summarization of Documents Ramesh Nallapati, Feifei Zhai, Bowen Zhou https://arxiv.org/pdf/1611.04230.pdf
2019 AAAI train-unsup, task-video 3 Discriminative Feature Learning for Unsupervised Video Summarization Yunjae Jung, Donghyeon Cho, Dahun Kim, Sanghyun Woo, In-So Kweon https://arxiv.org/pdf/1811.09791.pdf
2014 NIPS task-video 222 Diverse Sequential Subset Selection for Supervised Video Summarization Boqing Gong, Wei-Lun Chao, Kristen Grauman, Fei Sha https://pdfs.semanticscholar.org/3ddd/140e1519f6e8f9b2b917ccb04478f32dcf1d.pdf
2015 EMNLP data-new, arch-rnn 105 LCSTS: A Large Scale Chinese Short Text Summarization Dataset Baotian Hu, Qingcai Chen, Fangze Zhu https://arxiv.org/pdf/1506.05865.pdf
2018 EMNLP data-new, arch-cnn, arch-att 36 Don’t Give Me the Details, Just the Summary! Topic-Aware Convolutional Neural Networks for Extreme Summarization Shashi Narayan, Shay B. Cohen, Mirella Lapata https://www.aclweb.org/anthology/D18-1206.pdf
2016 NAA-CL data-new 42 Neural Network-Based Abstract Generation for Opinions and Arguments Lu Wang, Wang Ling https://www.aclweb.org/anthology/N16-1007.pdf
2019 NAA-CL gen-abs, data-new, arch-rnn, arch-att 10 Abstractive Summarization of Reddit Posts with Multi-level Memory Networks Byeongchang Kim, Hyunwoo Kim, Gunhee Kim https://arxiv.org/pdf/1811.00783.pdf
2019 ACL gen-abs, data-new 2 BIGPATENT: A Large-Scale Dataset for Abstractive and Coherent Summarization Eva Sharma, Chen Li, Lu Wang https://arxiv.org/pdf/1906.03741.pdf
2016 CoNLL gen-abs, data-new, arch-rnn 685 Abstractive Text Summarization using Sequence-to-sequence RNNs and Beyond Ramesh Nallapati, Bowen Zhou, Cicero dos Santos, Çağlar Gu̇lçehre, Bing Xiang https://www.aclweb.org/anthology/K16-1028.pdf
2018 NAA-CL task-sci, arch-att, arch-rnn 44 A Discourse-Aware Attention Model for Abstractive Summarization of Long Documents Arman Cohan, Franck Dernoncourt, Doo Soon Kim, Trung Bui, Seokhwan Kim, Walter Chang, Nazli Goharian https://arxiv.org/pdf/1804.05685.pdf
2018 NAA-CL task-longtext 51 Newsroom: A Dataset of 1.3 Million Summaries with Diverse Extractive Strategies Max Grusky, Mor Naaman, Yoav Artzi https://arxiv.org/pdf/1804.11283.pdf
2019 EMNLP-ws data-new 0 BillSum: A Corpus for Automatic Summarization of US Legislation Anastassia Kornilova, Vlad Eidelman https://arxiv.org/pdf/1910.00523.pdf
2019 EMNLP gen-abs 0 SAMSum Corpus: A Human-annotated Dialogue Dataset for Abstractive Summarization Prakhar Ganesh, Saket Dingliwal https://arxiv.org/pdf/1902.01615.pdf
2019 EMNLP train-multilingual 0 Global Voices: Crossing Borders in Automatic News Summarization Khanh Nguyen, Hal Daumé https://arxiv.org/pdf/1910.00421.pdf
2018 ICLR data-new 141 Generating Wikipedia by Summarizing Long Sequences Peter J. Liu, Mohammad Saleh, Etienne Pot, Ben Goodrich, Ryan Sepassi, Lukasz Kaiser, Noam Shazeer https://arxiv.org/pdf/1801.10198.pdf
2019 AAAI task-sci, data-new 0 ScisummNet: A Large Annotated Corpus and Content-Impact Models for Scientific Paper Summarization with Citation Networks Michihiro Yasunaga, Jungo Kasai, Rui Zhang, Alexander R. Fabbri, Irene Li, Dan Friedman, Dragomir R. Radev https://arxiv.org/pdf/1909.01716.pdf
2019 ACL data-new 5 Multi-News: a Large-Scale Multi-Document Summarization Dataset and Abstractive Hierarchical Model Alexander R. Fabbri, Irene Li, Tianwei She, Suyi Li, Dragomir R. Radev https://arxiv.org/pdf/1906.01749.pdf
2018 Arxiv data-new 12 WikiHow: A Large Scale Text Summarization Dataset Mahnaz Koupaee, William Yang Wang https://arxiv.org/pdf/1810.09305.pdf
2017 ACL data-new 14 Understanding and Detecting Supporting Arguments of Diverse Types Xinyu Hua, Lu Wang https://www.aclweb.org/anthology/P17-2032.pdf
2017 ACL data-new 49 Diversity driven Attention Model for Query-based Abstractive Summarization Preksha Nema, Mitesh Khapra, Anirban Laha, Balaraman Ravindran
2019 NAA-CL data-new 1 Recommendations for Datasets for Source Code Summarization Alexander LeClair, Collin McMillan https://arxiv.org/pdf/1904.02660.pdf
2019 ACL data-new 2 TalkSumm: A Dataset and Scalable Annotation Method for Scientific Paper Summarization Based on Conference Talks Guy Lev, Michal Shmueli-Scheuer, Jonathan Herzig, Achiya Jerbi, David Konopnicki https://arxiv.org/pdf/1906.01351.pdf
2019 ACL data-new 2 Inducing Document Structure for Aspect-based Summarization Lea Frermann, Alexandre Klementiev https://www.aclweb.org/anthology/P19-1630.pdf
2019 EMNLP data-new 0 How to Write Summaries with Patterns? Learning towards Abstractive Summarization through Prototype Editing Shen Gao, Xiuying Chen, Piji Li, Zhangming Chan, Dongyan Zhao, Rui Yan https://arxiv.org/pdf/1909.08837.pdf
2018 NAA-CL data-new 2 A Dataset of Peer Reviews (PeerRead): Collection, Insights and NLP Applications Dongyeop Kang, Waleed Ammar, Bhavana Dalvi, Madeleine van Zuylen, Sebastian Kohlmeier, Eduard Hovy, Roy Schwartz https://arxiv.org/pdf/1804.09635.pdf
2019 ACL task-multimodal 3 Multimodal Abstractive Summarization for How2 Videos Shruti Palaskar, Jindřich Libovický, Spandana Gella, Florian Metze https://arxiv.org/pdf/1906.07901.pdf
2020 AAAI gen-abs 0 Joint Parsing and Generation for Abstractive Summarization Kaiqiang Song, Logan Lebanoff, Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Xiangyang Xue, Chen Li, Dong Yu, Fei Liu https://arxiv.org/pdf/1911.10389.pdf
2020 AAAI pre-bert 1 Controlling the Amount of Verbatim Copying in Abstractive Summarization Kaiqiang Song, Bingqing Wang, Zhe Feng, Liu Ren, Fei Liu https://arxiv.org/pdf/1911.10390.pdf
2020 AAAI task-senCompre 0 Syntactically Look-Ahead Attention Network for Sentence Compression Hidetaka Kamigaito, Manabu Okumura https://arxiv.org/pdf/2002.01145.pdf
2019 AAAI gen-abs 5 Abstractive Text Summarization by Incorporating Reader Comments Shen Gao, Xiuying Chen, Piji Li, Zhaochun Ren, Lidong Bing, Dongyan Zhao, Rui Yan https://arxiv.org/pdf/1812.05407.pdf
2019 AAAI data-new 1 Towards Personalized Review Summarization via User-Aware Sequence Network Junjie Li, Haoran Li, Chengqing Zong https://pdfs.semanticscholar.org/d269/717aecdcdd0e484dddc02699b407ce756d62.pdf
2019 AAAI arch-cnn 5 DeepChannel: Salience Estimation by Contrastive Learning for Extractive Document Summarization Jiaxin Shi, Chen Liang, Lei Hou, Juan-Zi Li, Zhiyuan Liu, Hanwang Zhang https://arxiv.org/pdf/1811.02394.pdf
2019 AAAI other 0 Generating Character Descriptions for Automatic Summarization of Fiction Anna Kazantseva https://pdfs.semanticscholar.org/5ab3/0d3452f16fef36f1da7fc63ae24bef119904.pdf
2019 AAAI task-video 6 Cycle-SUM: Cycle-Consistent Adversarial LSTM Networks for Unsupervised Video Summarization Li Yuan, Francis EH Tay, Ping Li, Li Zhou, Jiashi Feng https://arxiv.org/pdf/1904.08265.pdf
2019 AAAI other 1 Abstractive Summarization: A Survey of the State of the Art Hui Lin, Vincent Ng https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33019815
2019 AAAI other 0 A Multi-Task Learning Framework for Abstractive Text Summarization Yao Lu, Linqing Liu, Zhile Jiang, Min Yang, Randy Goebel https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33019987
2019 ACL arch-transformer 4 Improving Abstractive Document Summarization with Salient Information Modeling Yongjian You, Weijia Jia, Tianyi Liu, Wenmian Yang https://pdfs.semanticscholar.org/cbf9/07906a60184f38a85db51c3f8c2ce99dca0b.pdf
2019 ACL train-unsup 2 Unsupervised Neural Single-Document Summarization of Reviews via Learning Latent Discourse Structure and its Ranking Masaru Isonuma, Junichiro Mori, Ichiro Sakata https://arxiv.org/pdf/1906.05691.pdf
2019 ACL train-unsup 1 Sentence Centrality Revisited for Unsupervised Summarization Hao Zheng, Mirella Lapata https://arxiv.org/pdf/1906.03508.pdf
2019 ACL train-template 1 BiSET: Bi-directional Selective Encoding with Template for Abstractive Summarization Kai Wang, Xiaojun Quan, Rui Wang https://arxiv.org/pdf/1906.05012.pdf
2019 ACL task-multiDoc 4 Hierarchical Transformers for Multi-Document Summarization Yang Liu, Mirella Lapata https://arxiv.org/pdf/1905.13164.pdf
2019 ACL gen-abs 1 Abstractive text summarization based on deep learning and semantic content generalization Panagiotis Kouris, Georgios Alexandridis, Andreas Stafylopatis https://pdfs.semanticscholar.org/50ce/1595e8daf95ea031b91237d0ed21e1525787.pdf
2019 ACL eval-aspect-redundancy 6 A Simple Theoretical Model of Importance for Summarization Maxime Peyrard https://pdfs.semanticscholar.org/14c3/71d359aed214b87b7a40bdbe7bfeb2968973.pdf
2019 ACL other 2 HighRES: Highlight-based Reference-less Evaluation of Summarization Hardy, Shashi Narayan, Andreas Vlachos https://arxiv.org/pdf/1906.01361.pdf
2019 ACL eval-metric-rouge 8 HIBERT: Document Level Pre-training of Hierarchical Bidirectional Transformers for Document Summarization Xingxing Zhang, Furu Wei, Ming Zhou https://arxiv.org/pdf/1905.06566.pdf
2019 ACL gen-abs, arch-cnn 5 Scoring Sentence Singletons and Pairs for Abstractive Summarization Logan Lebanoff, Kaiqiang Song, Franck Dernoncourt, Doo Soon Kim, Seokhwan Kim, Walter Chang, Fei Liu https://arxiv.org/pdf/1906.00077.pdf
2019 ACL task-multiDoc 3 Improving the Similarity Measure of Determinantal Point Processes for Extractive Multi-Document Summarization Sangwoo Cho, Logan Lebanoff, Hassan Foroosh, Fei Liu https://arxiv.org/pdf/1906.00072.pdf
2019 ACL arch-att 6 Zero-Shot Cross-Lingual Abstractive Sentence Summarization through Teaching Generation and Attention Xiangyu Duan, Mingming Yin, Min Zhang, Boxing Chen, Weihua Luo https://pdfs.semanticscholar.org/8011/68a3f084b385d418b38fc9d877bc57cc545a.pdf
2019 ACL gen-abs, task-singledDoc, arch-cnn, eval-metric-rouge 3 Global Optimization under Length Constraint for Neural Text Summarization Takuya Makino, Tomoya Iwakura, Hiroya Takamura, Manabu Okumura https://pdfs.semanticscholar.org/8d92/c3e1687af5ad7eddc1ffe50728b64e7b3b5b.pdf
2019 ACL task-multimodal 1 Keep Meeting Summaries on Topic: Abstractive Multi-Modal Meeting Summarization Manling Li, Lingyu Zhang, Heng Ji, Richard J. Radke https://pdfs.semanticscholar.org/8c2f/5ed9efe3985ded8ee724dffc6ebf1f082493.pdf
2019 ACL other 1 Studying Summarization Evaluation Metrics in the Appropriate Scoring Range Maxime Peyrard https://pdfs.semanticscholar.org/cca4/2b7e53a2d5e5c0f995735043e84a3b1cc89c.pdf
2019 ACL gen-ext, gen-abs, train-unsup 1 Simple Unsupervised Summarization by Contextual Matching Jiawei Zhou, Alexander M. Rush https://arxiv.org/pdf/1907.13337.pdf
2019 ACL gen-ext, arch-cnn 1 Self-Supervised Learning for Contextualized Extractive Summarization Hong Wang, Xin Wang, Wenhan Xiong, Mo Yu, Xiaoxiao Guo, Shiyu Chang, William Yang Wang https://arxiv.org/pdf/1906.04466.pdf
2019 ACL task-question 0 On the Summarization of Consumer Health Questions Asma Ben Abacha, Dina Demner-Fushman https://pdfs.semanticscholar.org/2dad/078c48278da520d5bd67ed2e4fca0ef85e83.pdf
2019 ACL task-opinion 0 Not All Reviews Are Equal: Towards Addressing Reviewer Biases for Opinion Summarization Wenyi Tay https://pdfs.semanticscholar.org/d3fe/c2b47051ab07e43af6462c62566e053df033.pdf
2019 ACL gen-ext, eval-metric-rouge 0 STRASS: A Light and Effective Method for Extractive Summarization Based on Sentence Embeddings Léo Bouscarrat, Antoine Bonnefoy, Thomas Peel, Cecile Pereira https://arxiv.org/pdf/1907.07323.pdf
2019 ACL task-knowledge 0 A Modular Tool for Automatic Summarization Valentin Nyzam, Aurélien Bossard https://pdfs.semanticscholar.org/6d51/d8a0f5ad5ac1dce9afd321aee2d85349c5b0.pdf
2019 EMNLP gen-ext, gen-abs, task-singledDoc, pre-bert 1 An Entity-Driven Framework for Abstractive Summarization Eva Sharma, Luyang Huang, Zhe Hu, Lu Wang https://arxiv.org/pdf/1909.02059.pdf
2019 EMNLP gen-abs, nondif-reinforce, eval-metric-rouge 1 Answers Unite! Unsupervised Metrics for Reinforced Summarization Models Thomas Scialom, Sylvain Lamprier, Benjamin Piwowarski, Jacopo Staiano https://arxiv.org/pdf/1909.01610.pdf
2019 EMNLP arch-att 0 Attribute-aware Sequence Network for Review Summarization Junjie Li, Xuepeng Wang, Dawei Yin, Chengqing Zong https://pdfs.semanticscholar.org/1bad/13a444f3b1fc43eb79892fecf8363d4d7eee.pdf
2019 EMNLP gen-abs, task-knowledge, arch-pointer 0 Concept Pointer Network for Abstractive Summarization Wang Wenbo, Yang Gao, Huang Heyan, Yuxiang Zhou https://arxiv.org/pdf/1910.08486.pdf
2019 EMNLP gen-abs, arch-att 0 Contrastive Attention Mechanism for Abstractive Sentence Summarization Xiangyu Duan, Hongfei Yu, Mingming Yin, Min Zhang, Weihua Luo, Yue Zhang https://arxiv.org/pdf/1910.13114.pdf
2019 EMNLP gen-ext, gen-abs, task-sci, task-longtext, eval-metric-rouge 0 Extractive Summarization of Long Documents by Combining Global and Local Context Wen Xiao, Giuseppe Carenini https://arxiv.org/pdf/1909.08089.pdf
2019 EMNLP gen-ext 0 Improving Latent Alignment in Text Summarization by Generalizing the Pointer Generator Xiaoyu Shen, Yang Zhao, Hui Chia Su, Dietrich Klakow https://pdfs.semanticscholar.org/38f5/7d726a0812ca0ba279af9e5fd2281c71fd79.pdf
2019 EMNLP train-multitask 0 NCLS: Neural Cross-Lingual Summarization Junnan Zhu, Qian Wang, Yining Wang, Yu Fang Zhou, Jiajun Zhang, Shaonan Wang, Chengqing Zong https://arxiv.org/pdf/1909.00156.pdf
2019 EMNLP gen-ext, gen-2stage, task-singledDoc, arch-cnn, eval-metric-rouge 8 Neural Extractive Text Summarization with Syntactic Compression Jiacheng Xu, Greg Durrett https://arxiv.org/pdf/1902.00863.pdf
2019 EMNLP arch-att, train-multitask, eval-aspect-factuality 6 Neural Text Summarization: A Critical Evaluation Wojciech Kryscinski, Nitish Shirish Keskar, Bryan McCann, Caiming Xiong, Richard Socher https://arxiv.org/pdf/1908.08960.pdf
2019 EMNLP gen-ext, gen-2stage, arch-cnn, nondif-reinforce, eval-metric-rouge 0 Reading Like HER: Human Reading Inspired Extractive Summarization Ling Luo, Xiang Ao, Y. S. Song, Feiyang Pan, Min Yang, Qing He https://pdfs.semanticscholar.org/3088/0653c7a39dd234b0f3edf4eb72a5e8961a9d.pdf
2019 EMNLP task-multiDoc, arch-rnn 0 Subtopic-Driven Multi-Document Summarization Xin Zheng, Aixin Sun, Jing Li, Karthik Muthuswamy https://pdfs.semanticscholar.org/f5c4/c5e0dcdb9d4aed2cd9616b7a903a53dfc5fa.pdf
2019 EMNLP other 0 Summary Cloze: A New Task for Content Selection in Topic-Focused Summarization Daniel Deutsch, Dan Roth https://pdfs.semanticscholar.org/3011/91fa17caaa3f9400b1722e196bee75b778ac.pdf
2019 EMNLP gen-ext, gen-abs, gen-2stage, arch-transformer 12 Text Summarization with Pretrained Encoders Yang Liu, Mirella Lapata https://arxiv.org/pdf/1908.08345.pdf
2019 EMNLP train-multilingual 0 Abstract Text Summarization: A Low Resource Challenge Shantipriya Parida, Petr Motlícek https://pdfs.semanticscholar.org/b699/32bd355beb359557d9f988dfb84cc361e605.pdf
2019 EMNLP gen-abs, arch-cnn, arch-att 0 Attention Optimization for Abstractive Document Summarization Min Gui, Junfeng Tian, Rui Wang, Zhenglu Yang https://arxiv.org/pdf/1910.11491.pdf
2019 EMNLP gen-ext, nondif-reinforce, eval-metric-rouge 1 Countering the effects of lead bias in news summarization via multi-stage training and auxiliary losses M. E. Grenander, Yue Dong, Jackie Chi Kit Cheung, Annie Louis https://arxiv.org/pdf/1909.04028.pdf
2019 EMNLP gen-abs, arch-cnn, nondif-reinforce, eval-metric-rouge 1 Deep Reinforcement Learning with Distributional Semantic Rewards for Abstractive Summarization Siyao Li, Deren Lei, Pengda Qin, William Yang Wang https://arxiv.org/pdf/1909.00141.pdf
2019 EMNLP pre-elmo 0 The Feasibility of Embedding Based Automatic Evaluation for Single Document Summarization Simeng Sun, Ani Nenkova https://pdfs.semanticscholar.org/584b/9e321c8f82fed514f70b10313b5fd971b277.pdf
2019 EMNLP gen-ext, train-unsup, arch-transformer 1 BottleSum: Unsupervised and Self-supervised Sentence Summarization using the Information Bottleneck Principle Peter West, Ari Holtzman, Jan Buys, Yejin Choi https://arxiv.org/pdf/1909.07405.pdf
2019 EMNLP task-query 0 A Summarization System for Scientific Documents Shai Erera, Michal Shmueli-Scheuer, Guy Feigenblat, Ora Peled Nakash, Odellia Boni, Haggai Roitman, Doron Cohen, Bar Weiner, Yosi Mass, Or Rivlin, Guy Lev, Achiya Jerbi, Jonathan Herzig, Yufang Hou, Charles Jochim, Martin Gleize, Francesca Bonin, David Konopnicki https://arxiv.org/pdf/1908.11152.pdf
2019 EMNLP gen-ext, gen-abs, arch-cnn, pre-bert, eval-metric-rouge 0 Summary Level Training of Sentence Rewriting for Abstractive Summarization Sanghwan Bae, Taeuk Kim, Jihoon Kim, Sang-goo Lee https://arxiv.org/pdf/1909.08752.pdf
2019 EMNLP other 0 Learning to Create Sentence Semantic Relation Graphs for Multi-Document Summarization Diego Antognini, Boi Faltings https://arxiv.org/pdf/1909.12231.pdf
2019 EMNLP gen-abs, train-unsup, task-multiDoc, arch-rnn 0 Unsupervised Aspect-Based Multi-Document Abstractive Summarization Maximin Coavoux, Hady ElSahar, Matthias Gallé https://pdfs.semanticscholar.org/c605/fa1e3618c35c98b63398c25a04b9936da1e3.pdf
2019 EMNLP gen-ext, gen-abs, arch-att, eval-aspect-redundancy 1 An Editorial Network for Enhanced Document Summarization Edward Moroshko, Guy Feigenblat, Haggai Roitman, David Konopnicki https://arxiv.org/pdf/1902.10360.pdf
2019 EMNLP gen-ext 1 A Closer Look at Data Bias in Neural Extractive Summarization Models Ming Zhong, Danqing Wang, Pengfei Liu, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang https://arxiv.org/pdf/1909.13705.pdf
2019 EMNLP gen-ext, pre-elmo, pre-bert 0 Multi-Document Summarization with Determinantal Point Processes and Contextualized Representations Sangwoo Cho, Chen Li, D. H. Yu, Hassan Foroosh, Fei Liu https://arxiv.org/pdf/1910.11411.pdf
2019 EMNLP gen-abs 2 Analyzing Sentence Fusion in Abstractive Summarization Logan Lebanoff, John Muchovej, Franck Dernoncourt, Doo Soon Kim, Seokhwan Kim, Walter Chang, Fei Liu https://arxiv.org/pdf/1910.00203.pdf
2019 EMNLP gen-ext, arch-cnn, arch-transformer 0 Exploiting Discourse-Level Segmentation for Extractive Summarization Zhengyuan Liu, Nancy F. Chen https://pdfs.semanticscholar.org/6b34/426d7609452d2d39299cefd3a1bcf1029ce2.pdf
2019 EMNLP gen-abs, task-singledDoc, arch-cnn, arch-transformer, arch-att, eval-aspect-factuality 0 Transformer-based Model for Single Documents Neural Summarization Elozino Egonmwan, Yllias Chali https://pdfs.semanticscholar.org/1401/dabdf177352d54467576832d0d767ecff795.pdf
2019 EMNLP task-senCompre 0 Cross-Task Knowledge Transfer for Query-Based Text Summarization Elozino Egonmwan, Vittorio Castelli, Md Arafat Sultan https://pdfs.semanticscholar.org/5913/88f994543ca03fb99b91d6d93421c2304d8c.pdf
2019 ICML gen-ext, gen-abs, train-unsup, task-multiDoc 7 MeanSum: A Neural Model for Unsupervised Multi-Document Abstractive Summarization Eric Chu, Peter J. Liu https://pdfs.semanticscholar.org/f5af/fe0ba254aad17a0481522c4378636b84a3da.pdf
2019 ICML other 17 Fair k-Center Clustering for Data Summarization Matthäus Kleindessner, Pranjal Awasthi, Jamie Morgenstern https://arxiv.org/pdf/1901.08628.pdf
2019 NAA-CL train-lowresource 3 A Robust Abstractive System for Cross-Lingual Summarization Jessica Ouyang, Boya Song, Kathleen McKeown https://pdfs.semanticscholar.org/a79d/7b0bbabe28ea8cc4e8fbcd73a5b43d29782c.pdf
2019 NAA-CL task-multiDoc 0 Fast Concept Mention Grouping for Concept Map-based Multi-Document Summarization Tobias Falke, Iryna Gurevych https://pdfs.semanticscholar.org/0618/964c3a84a6bb34a40c725caae6c5c2cc1651.pdf
2019 NAA-CL gen-ext, task-multimodal, task-video, task-question 6 Guiding Extractive Summarization with Question-Answering Rewards Kristjan Arumae, Fei Liu https://arxiv.org/pdf/1904.02321.pdf
2019 NAA-CL gen-abs, train-unsup, task-sci 2 Keyphrase Generation: A Text Summarization Struggle Erion Çano, Ondrej Bojar https://arxiv.org/pdf/1904.00110.pdf
2019 NAA-CL gen-abs, arch-cnn, eval-metric-rouge, task-question 4 Question Answering as an Automatic Evaluation Metric for News Article Summarization Matan Eyal, Tal Baumel, Michael Elhadad https://arxiv.org/pdf/1906.00318.pdf
2019 NAA-CL other 6 Single Document Summarization as Tree Induction Yang Liu, Ivan Titov, Mirella Lapata https://pdfs.semanticscholar.org/6f8d/ff0ff99397e5833d12b1c300474b07e77eae.pdf
2019 NAA-CL other 0 Crowdsourcing Lightweight Pyramids for Manual Summary Evaluation Ori Shapira, David Gabay, Yang Gao, Hadar Ronen, Ramakanth Pasunuru, Mohit Bansal, Yael Amsterdamer, Ido Dagan https://arxiv.org/pdf/1904.05929.pdf
2019 NAA-CL eval-metric-rouge 2 How to Compare Summarizers without Target Length? Pitfalls, Solutions and Re-Examination of the Neural Summarization Literature Simeng Sun, Ori Shapira, Ido Dagan, Ani Nenkova https://pdfs.semanticscholar.org/c6fb/8d0b8d4eefa4a2fd8a4c44d0103bd24c1401.pdf
2018 ACL gen-ext, gen-abs, arch-att, eval-metric-rouge 46 A Unified Model for Extractive and Abstractive Summarization using Inconsistency Loss Wan Ting Hsu, Chieh-Kai Lin, Ming-Ying Lee, Kerui Min, Jing Tang, Min Sun https://arxiv.org/pdf/1805.06266.pdf
2018 ACL gen-ext, arch-pointer 15 Extractive Summarization with SWAP-NET: Sentences and Words from Alternating Pointer Networks Aishwarya Jadhav, Vaibhav Rajan https://pdfs.semanticscholar.org/f5f8/2b5e42768a25246b0f7ba4c59f6c522fc892.pdf
2018 ACL train-template 35 Retrieve, Rerank and Rewrite: Soft Template Based Neural Summarization Ziqiang Cao, Wenjie Li, Sujian Li, Furu Wei https://pdfs.semanticscholar.org/c93b/8518204ef722f4c749628023c6d5d061a5fa.pdf
2018 ACL gen-ext, arch-cnn 45 Neural Document Summarization by Jointly Learning to Score and Select Sentences Qingyu Zhou, Nan Yang, Furu Wei, Shaohan Huang, Ming Zhou, Tiejun Zhao https://arxiv.org/pdf/1807.02305.pdf
2018 ACL gen-abs, train-unsup, task-senCompre, task-knowledge 13 Unsupervised Abstractive Meeting Summarization with Multi-Sentence Compression Guokan Shang, Wensi Ding, Zekun Zhang, Antoine Jean-Pierre Tixier, Polykarpos Meladianos, Michalis Vazirgiannis, Jean-Pierre Lorré https://arxiv.org/pdf/1805.05271.pdf
2018 ACL gen-abs, arch-cnn, nondif-reinforce 101 Fast Abstractive Summarization with Reinforce-Selected Sentence Rewriting Yen-Chun Chen, Mohit Bansal https://arxiv.org/pdf/1805.11080.pdf
2018 ACL gen-abs, train-multitask, eval-aspect-redundancy 31 Soft Layer-Specific Multi-Task Summarization with Entailment and Question Generation Han Guo, Ramakanth Pasunuru, Mohit Bansal https://arxiv.org/pdf/1805.11004.pdf
2018 ACL gen-abs, arch-cnn 40 Global Encoding for Abstractive Summarization Junyang Lin, Xu Sun, Shuming Ma, Qi Su https://arxiv.org/pdf/1805.03989.pdf
2018 ACL gen-abs 16 Autoencoder as Assistant Supervisor: Improving Text Representation for Chinese Social Media Text Summarization Shuming Ma, Xu Sun, Junyang Lin, Houfeng Wang https://arxiv.org/pdf/1805.04869.pdf
2018 ACL gen-abs, task-opinion, train-multilingual 4 Towards Opinion Summarization of Customer Reviews Samuel Pecar https://pdfs.semanticscholar.org/39f8/972de7352acb6fa49bc822488233c3df71fe.pdf
2018 ACL gen-abs, train-unsup 6 Unsupervised Semantic Abstractive Summarization Shibhansh Dohare, Vivek Gupta, Harish Karnick https://pdfs.semanticscholar.org/a895/e96b52d2ff0c9365106a94c780a017cf9a58.pdf
2018 ACL gen-ext, nondif-reinforce, task-question 4 Reinforced Extractive Summarization with Question-Focused Rewards Kristjan Arumae, Fei Liu https://arxiv.org/pdf/1805.10392.pdf
2018 ACL task-control 54 Controllable Abstractive Summarization Angela Fan, David Grangier, Michael Auli https://arxiv.org/pdf/1711.05217.pdf
2018 EMNLP gen-abs, eval-metric-rouge 6 Guided Neural Language Generation for Abstractive Summarization using Abstract Meaning Representation Hardy, Andreas Vlachos https://arxiv.org/pdf/1808.09160.pdf
2018 EMNLP latent-vae 21 Neural Latent Extractive Document Summarization Xingxing Zhang, Mirella Lapata, Furu Wei, Ming Zhou https://arxiv.org/pdf/1808.07187.pdf
2018 EMNLP gen-ext, gen-abs 6 On the Abstractiveness of Neural Document Summarization Fangfang Zhang, Jin-ge Yao, Rui Yan https://pdfs.semanticscholar.org/99ea/0837b8be4583366156d3a83f83c0b41d9eb0.pdf
2018 EMNLP gen-ext, task-multimodal 1 Harnessing Popularity in Social Media for Extractive Summarization of Online Conversations Ryuji Kano, Yasuhide Miura, Motoki Taniguchi, Yan-Ying Chen, Francine Chen, Tomoko Ohkuma https://pdfs.semanticscholar.org/3bc8/78cff3c817b689ede7ba737fc72e7ac3fcfc.pdf
2018 EMNLP task-sci, arch-att 5 Neural Related Work Summarization with a Joint Context-driven Attention Mechanism Yongzhen Wang, Xiaozhong Liu, Zheng Gao https://arxiv.org/pdf/1901.09492.pdf
2018 EMNLP gen-abs, task-multimodal 14 Improving Neural Abstractive Document Summarization with Explicit Information Selection Modeling Wei Li, Xinyan Xiao, Yajuan Lyu, Yuanzhuo Wang https://pdfs.semanticscholar.org/1363/c78901f7204047241768af8c13e49f405625.pdf
2018 EMNLP gen-abs, task-knowledge, eval-aspect-factuality 38 Improving Abstraction in Text Summarization Wojciech Kryscinski, Romain Paulus, Caiming Xiong, Richard Socher https://arxiv.org/pdf/1808.07913.pdf
2018 EMNLP gen-ext, gen-abs, arch-rnn, nondif-reinforce, eval-metric-rouge 19 BanditSum: Extractive Summarization as a Contextual Bandit Yue Dong, Yikang Shen, Eric Crawford, Herke van Hoof, Jackie Chi Kit Cheung https://arxiv.org/pdf/1809.09672.pdf
2018 EMNLP gen-abs, task-multimodal, arch-rnn, arch-att, task-multimodal 5 Abstractive Text-Image Summarization Using Multi-Modal Attentional Hierarchical RNN Jingqiang Chen, Hai Zhuge https://pdfs.semanticscholar.org/f8a5/2cb3d840d7250a87fc9be92be1abaa377d82.pdf
2018 EMNLP task-multimodal 8 Closed-Book Training to Improve Summarization Encoder Memory Yichen Jiang, Mohit Bansal https://arxiv.org/pdf/1809.04585.pdf
2018 EMNLP gen-abs, arch-att, arch-rnn 7 Improving Neural Abstractive Document Summarization with Structural Regularization Wei Li, Xinyan Xiao, Yajuan Lyu, Yuanzhuo Wang https://pdfs.semanticscholar.org/01f8/314c8e03af0afb8391576d1ffb9ed821f199.pdf
2018 EMNLP gen-ext, arch-cnn 5 Iterative Document Representation Learning Towards Summarization with Polishing Xiuying Chen, Shen Gao, Chongyang Tao, Yan Song, Dongyan Zhao, Rui Yan https://arxiv.org/pdf/1809.10324.pdf
2018 EMNLP gen-abs, arch-cnn, arch-att, eval-metric-rouge 97 Bottom-Up Abstractive Summarization Sebastian Gehrmann, Yuntian Deng, Alexander M. Rush https://arxiv.org/pdf/1808.10792.pdf
2018 EMNLP gen-abs, arch-cnn, eval-metric-rouge 8 Controlling Length in Abstractive Summarization Using a Convolutional Neural Network Yizhu Liu, Zhiyi Luo, Kenny Q. Zhu https://pdfs.semanticscholar.org/95ba/8a071cb992efb736be6a8dc26b83266d054e.pdf
2018 EMNLP train-transfer, arch-rnn, arch-att 20 Adapting the Neural Encoder-Decoder Framework from Single to Multi-Document Summarization Logan Lebanoff, Kaiqiang Song, Fei Liu https://arxiv.org/pdf/1808.06218.pdf
2018 EMNLP task-multimodal, arch-att, task-multimodal 3 MSMO: Multimodal Summarization with Multimodal Output Junnan Zhu, Haoran Li, Tianshang Liu, Yu Zhou, Jiajun Zhang, Chengqing Zong https://pdfs.semanticscholar.org/2f10/b647947526c1e6d84fc54fdf741a33f4c1cb.pdf
2018 EMNLP gen-abs, train-unsup 0 Frustratingly Easy Model Ensemble for Abstractive Summarization Hayato Kobayashi https://pdfs.semanticscholar.org/9727/01c3f7601d253502e0ea7e8227df31d41393.pdf
2018 NAA-CL gen-abs, task-knowledge 11 Entity Commonsense Representation for Neural Abstractive Summarization Reinald Kim Amplayo, Seonjae Lim, Seung-won Hwang https://arxiv.org/pdf/1806.05504.pdf
2018 NAA-CL gen-abs, task-longtext 95 Deep Communicating Agents for Abstractive Summarization Asli Çelikyilmaz, Antoine Bosselut, Xiaodong He, Yejin Choi https://arxiv.org/pdf/1803.10357.pdf
2018 NAA-CL gen-ext, gen-2stage 2 Provable Fast Greedy Compressive Summarization with Any Monotone Submodular Function Shinsaku Sakaue, Tsutomu Hirao, Masaaki Nishino, Masaaki Nagata https://pdfs.semanticscholar.org/de01/77d3cbbb0001d9ac3276c8bcfd09f67a91a6.pdf
2018 NAA-CL gen-ext, gen-abs, task-singledDoc, arch-rnn, arch-cnn, nondif-reinforce, eval-metric-rouge 112 Ranking Sentences for Extractive Summarization with Reinforcement Learning Shashi Narayan, Shay B. Cohen, Mirella Lapata https://arxiv.org/pdf/1802.08636.pdf
2018 NAA-CL task-query 1 Relational Summarization for Corpus Analysis Abram Handler, Brendan T. O'Connor https://pdfs.semanticscholar.org/0b74/af5233b693226c86736ff796b91b3e60f50b.pdf
2018 NAA-CL eval-metric-rouge 6 Which Scores to Predict in Sentence Regression for Text Summarization? Markus Zopf, Eneldo Loza Mencía, Johannes Fürnkranz https://pdfs.semanticscholar.org/7f0c/6325723003f15a49b0982d9dcdc43164deb0.pdf
2018 NAA-CL gen-ext, gen-abs, arch-cnn 28 Guiding Generation for Abstractive Text Summarization Based on Key Information Guide Network Chenliang Li, Weiran Xu, Si Kan Li, Sheng Gao https://pdfs.semanticscholar.org/2770/a733eecdda23c1b3f9408c9202efec4f0da0.pdf
2018 NAA-CL arch-att 9 A Mixed Hierarchical Attention Based Encoder-Decoder Approach for Standard Table Summarization Parag Jain, Anirban Laha, Karthik Sankaranarayanan, Preksha Nema, Mitesh M. Khapra, Shreyas Shetty https://arxiv.org/pdf/1804.07790.pdf
2018 NAA-CL task-query 6 Effective Crowdsourcing for a New Type of Summarization Task Youxuan Jiang, Catherine Finegan-Dollak, Jonathan K. Kummerfeld, Walter S. Lasecki https://pdfs.semanticscholar.org/69ab/6ce4656be944db0e987228a7cb2f449b6ed2.pdf
2018 NAA-CL gen-abs, arch-cnn, nondif-reinforce, eval-metric-rouge, eval-aspect-redundancy 48 Multi-Reward Reinforced Summarization with Saliency and Entailment Ramakanth Pasunuru, Mohit Bansal https://arxiv.org/pdf/1804.06451.pdf
2018 NAA-CL eval-metric-rouge 7 Objective Function Learning to Match Human Judgements for Optimization-Based Summarization Maxime Peyrard, Iryna Gurevych https://pdfs.semanticscholar.org/7ed8/dd8a10ebf1508947c29c1e82f8a0197f9f78.pdf
2018 AAAI task-multimodal, task-video, arch-att 19 Video Summarization via Semantic Attended Networks Huawei Wei, Bingbing Ni, Yichao Yan, Huanyu Yu, Xiaokang Yang, Chen Yao https://pdfs.semanticscholar.org/6ec0/9bad57cc81a71ef7596f57e94ee13b380ae3.pdf
2018 AAAI task-multimodal, task-video 24 Streaming Non-Monotone Submodular Maximization: Personalized Video Summarization on the Fly Baharan Mirzasoleiman, Stefanie Jegelka, Andreas Krause https://arxiv.org/pdf/1706.03583.pdf
2018 AAAI gen-ext, gen-abs, arch-att, eval-aspect-factuality 43 Faithful to the Original: Fact Aware Neural Abstractive Summarization Ziqiang Cao, Furu Wei, Wenjie Li, Sujian Li https://arxiv.org/pdf/1711.04434.pdf
2018 AAAI task-knowledge 2 A Semantic QA-Based Approach for Text Summarization Evaluation Po Hung Chen, Fei Wu, Tong Wang https://arxiv.org/pdf/1704.06259.pdf
2018 AAAI gen-ext, task-multiDoc, eval-metric-rouge 0 Unity in Diversity: Learning Distributed Heterogeneous Sentence Representation for Extractive Summarization Abhishek Kumar Singh, Manish Gupta, Vasudeva Varma https://arxiv.org/pdf/1912.11688.pdf
2018 AAAI gen-ext, eval-aspect-redundancy 3 Twitter Summarization Based on Social Network and Sparse Reconstruction Ruifang He, Xingyi Duan https://pdfs.semanticscholar.org/0904/00e0c6404958f500a51bf52f66ca2b50e694.pdf
2018 AAAI gen-ext, task-opinion, task-knowledge, arch-rnn, train-multitask 4 Cognition-Cognizant Sentiment Analysis With Multitask Subjectivity Summarization Based on Annotators' Gaze Behavior Abhijit Mishra, Srikanth Tamilselvam, Riddhiman Dasgupta, Seema Nagar, Kuntal Dey https://pdfs.semanticscholar.org/ef52/f8f774464961139fd45be462b133255e6147.pdf
2018 AAAI train-unsup, task-multimodal, task-video, task-opinion, arch-rnn, nondif-reinforce 55 Deep Reinforcement Learning for Unsupervised Video Summarization With Diversity-Representativeness Reward Kaiyang Zhou, Yu Qiao https://arxiv.org/pdf/1801.00054.pdf
2018 AAAI gen-abs, arch-cnn, nondif-reinforce, eval-metric-rouge 42 Generative Adversarial Network for Abstractive Text Summarization Linqing Liu, Yao Lu, Min Yang, Qiang Qu, Jia Zhu, Hongyan Li https://arxiv.org/pdf/1711.09357.pdf
2018 ICML task-multimodal 28 Fair and Diverse DPP-Based Data Summarization L. Elisa Celis, Vijay Keswani, Damian Straszak, Amit Deshpande, Tarun Kathuria, Nisheeth K. Vishnoi https://arxiv.org/pdf/1802.04023.pdf
2018 ICML gen-2stage 10 Data Summarization at Scale: A Two-Stage Submodular Approach Marko Mitrovic, Ehsan Kazemi, Morteza Zadimoghaddam, Amin Karbasi https://arxiv.org/pdf/1806.02815.pdf
2018 ICML other 15 Scalable Deletion-Robust Submodular Maximization: Data Summarization with Privacy and Fairness Constraints Ehsan Kazemi, Morteza Zadimoghaddam, Amin Karbasi https://pdfs.semanticscholar.org/6259/9f741551c1f8a12336714f6cd7d4a7004e54.pdf
2017 ACL gen-ext, gen-abs, task-query, arch-att 46 Diversity driven attention model for query-based abstractive summarization Preksha Nema, Mitesh M. Khapra, Anirban Laha, Balaraman Ravindran https://arxiv.org/pdf/1704.08300.pdf
2017 ACL gen-ext, task-multiDoc 6 Supervised Learning of Automatic Pyramid for Optimization-Based Multi-Document Summarization Maxime Peyrard, Judith Eckle-Kohler https://pdfs.semanticscholar.org/fff9/8a5851431593f40945b4c49ec969888bce62.pdf
2017 ACL gen-abs, arch-cnn 106 Selective Encoding for Abstractive Sentence Summarization Qingyu Zhou, Nan Yang, Furu Wei, Ming Zhou https://arxiv.org/pdf/1704.07073.pdf
2017 ACL gen-ext, gen-abs, arch-att 111 Abstractive Document Summarization with a Graph-Based Attentional Neural Model Jiwei Tan, Xiaojun Wan, Jianguo Xiao https://pdfs.semanticscholar.org/c624/c38e53f321a6df2d16bd707499ce744ca114.pdf
2017 ACL gen-ext, gen-2stage, eval-metric-rouge 4 Oracle Summaries of Compressive Summarization Tsutomu Hirao, Masaaki Nishino, Masaaki Nagata https://pdfs.semanticscholar.org/37eb/67de02a79855de24420d391efd025ebaa89a.pdf
2017 ACL arch-att 27 Improving Semantic Relevance for Sequence-to-Sequence Learning of Chinese Social Media Text Summarization Shuming Ma, Xu Sun, Jingjing Xu, Houfeng Wang, Wenjie Li, Qi Su https://arxiv.org/pdf/1706.02459.pdf
2017 EMNLP task-multiDoc, eval-metric-rouge 3 Affinity-Preserving Random Walk for Multi-Document Summarization Kexiang Wang, Tianyu Liu, Zhifang Sui, Baobao Chang https://pdfs.semanticscholar.org/9397/c3545ada8e139684c6f479d6f0e125885b32.pdf
2017 EMNLP task-event 26 Hierarchically-Attentive RNN for Album Summarization and Storytelling Licheng Yu, Mohit Bansal, Tamara L. Berg https://arxiv.org/pdf/1708.02977.pdf
2017 EMNLP task-multimodal, task-video, task-multimodal 12 Multi-modal Summarization for Asynchronous Collection of Text, Image, Audio and Video Haoran Li, Junnan Zhu, Cong Ma, Jiajun Zhang, Chengqing Zong https://pdfs.semanticscholar.org/25e3/a70f95e4c636e4ddd602dcf5a6d3318a0504.pdf
2017 EMNLP gen-2stage, train-unsup, task-multiDoc, task-senCompre, arch-att 12 Cascaded Attention based Unsupervised Information Distillation for Compressive Summarization Piji Li, Wai Lam, Lidong Bing, Weiwei Guo, Huang Li https://pdfs.semanticscholar.org/d025/598aab2075a89c5313c6092a6fbeab744b2f.pdf
2017 EMNLP gen-abs, latent-vae 76 Deep Recurrent Generative Decoder for Abstractive Text Summarization Piji Li, Wai Lam, Lidong Bing, Zihao W. Wang https://arxiv.org/pdf/1708.00625.pdf
2017 EMNLP train-curriculum 32 Extractive Summarization Using Multi-Task Learning with Document Classification Masaru Isonuma, Toru Fujino, Junichiro Mori, Yutaka Matsuo, Ichiro Sakata https://pdfs.semanticscholar.org/a621/f2049fc484ae696ccb32ff5544a922009f7b.pdf
2017 EMNLP task-event 7 Interactive Abstractive Summarization for Event News Tweets Ori Shapira, Hadar Ronen, Meni Adler, Yael Amsterdamer, Judit Bar-Ilan, Ido Dagan https://pdfs.semanticscholar.org/84f0/09920b919ff3ee6b64cb146446a7b80fdecf.pdf
2017 AAAI task-multimodal, task-video 7 Bridging Video Content and Comments: Synchronized Video Description with Temporal Summarization of Crowdsourced Time-Sync Comments Linli Xu, Chao Zhang https://pdfs.semanticscholar.org/fdcc/b06ca15bb83961cf7d1b62cb7be158a38864.pdf
2017 AAAI task-multiDoc 42 Improving Multi-Document Summarization via Text Classification Ziqiang Cao, Wenjie Li, Sujian Li, Furu Wei https://arxiv.org/pdf/1611.09238.pdf
2017 AAAI train-unsup, task-multiDoc, train-multitask, latent-vae 25 Salience Estimation via Variational Auto-Encoders for Multi-Document Summarization Piji Li, Zihao W. Wang, Wai Lam, Zhaochun Ren, Lidong Bing https://pdfs.semanticscholar.org/c41d/71217cebb1ef70ba16068d21df9f7be16b70.pdf
2017 AAAI task-multimodal, task-video, task-event, data-new 12 Active Video Summarization: Customized Summaries via On-line Interaction with the User Ana Garcia del Molino, Xavier Boix, Joo-Hwee Lim, Ah-Hwee Tan https://pdfs.semanticscholar.org/eb9b/5c4f161954443b59a5fa4df14f4123f95953.pdf
2017 ICML other 8 Differentially Private Submodular Maximization: Data Summarization in Disguise Marko Mitrovic, Mark Bun, Andreas Krause, Amin Karbasi https://pdfs.semanticscholar.org/0fe4/1911a6d96579be0452ab805e953e6230fbb1.pdf
2017 ICML task-multimodal 23 Deletion-Robust Submodular Maximization: Data Summarization with "the Right to be Forgotten" Baharan Mirzasoleiman, Amin Karbasi, Andreas Krause https://pdfs.semanticscholar.org/eb94/9b8b72bab2bdfd0729f1e9df31cfb7434b2c.pdf
2017 NIPS task-multimodal, task-video 9 Subset Selection and Summarization in Sequential Data Ehsan Elhamifar, M. Clara De Paolis Kaluza https://pdfs.semanticscholar.org/add6/f2c6357a57e9fc56d3e9df6950d3978bd476.pdf
2016 ACL gen-ext, task-multiDoc, eval-metric-rouge 10 Optimizing an Approximation of ROUGE - a Problem-Reduction Approach to Extractive Multi-Document Summarization Maxime Peyrard, Judith Eckle-Kohler https://pdfs.semanticscholar.org/6545/5772149b5d0d7db369da2fb9f1795ad2acf8.pdf
2016 ACL task-singledDoc 70 Learning-Based Single-Document Summarization with Compression and Anaphoricity Constraints Greg Durrett, Taylor Berg-Kirkpatrick, Dan Klein https://arxiv.org/pdf/1603.08887.pdf
2016 EMNLP other 9 News Stream Summarization using Burst Information Networks Tao Ge, Lei Cui, Baobao Chang, Sujian Li, Ming Zhou, Zhifang Sui https://pdfs.semanticscholar.org/574c/8f5ed8c8b2779ce3eeb4a6d31f218a9073cd.pdf
2016 NAA-CL gen-ext, task-multimodal, task-video, task-event, arch-cnn 22 A Low-Rank Approximation Approach to Learning Joint Embeddings of News Stories and Images for Timeline Summarization William Yang Wang, Yashar Mehdad, Dragomir R. Radev, Amanda Stent https://pdfs.semanticscholar.org/0b9d/93e5d3b72ff61117edde269c3068724bd119.pdf
2016 NAA-CL eval-metric-rouge 11 Automatic Summarization of Student Course Feedback Wencan Luo, Fei Liu, Zitao Liu, Diane J. Litman https://arxiv.org/pdf/1805.10395.pdf
2016 NAA-CL gen-abs, arch-rnn, arch-cnn, arch-att 400 Abstractive Sentence Summarization with Attentive Recurrent Neural Networks Sumit Chopra, Michael Auli, Alexander M. Rush https://pdfs.semanticscholar.org/7a67/159fc7bc76d0b37930b55005a69b51241635.pdf
2016 NAA-CL eval-aspect-coherence 1 Non-decreasing Sub-modular Function for Comprehensible Summarization Litton J. Kurisinkel, Pruthwik Mishra, Vigneshwaran Muralidaran, Vasudeva Varma, Dipti Misra Sharma https://pdfs.semanticscholar.org/d1f5/67bbc0f0c456ec64c822d7bec0c38b21d490.pdf
2016 AAAI task-multimodal 44 Noisy Submodular Maximization via Adaptive Sampling with Applications to Crowdsourced Image Collection Summarization Adish Singla, Sebastian Tschiatschek, Andreas Krause https://arxiv.org/pdf/1511.07211.pdf
2016 AAAI other 4 Topic Concentration in Query Focused Summarization Datasets Tal Baumel, Raphael Cohen, Michael Elhadad http://www.aaai.org/ocs/index.php/AAAI/AAAI16/paper/view/11939
2016 AAAI gen-abs, task-multiDoc, eval-metric-rouge 25 TGSum: Build Tweet Guided Multi-Document Summarization Dataset Ziqiang Cao, Chengyao Chen, Wenjie Li, Sujian Li, Furu Wei, Ming Zhou https://arxiv.org/pdf/1511.08417.pdf
2016 AAAI gen-ext, train-unsup, task-opinion 12 Microsummarization of Online Reviews: An Experimental Study Rebecca Mason, Benjamin Gaska, Benjamin Van Durme, Pallavi Choudhury, Ted Hart, William B. Dolan, Kristina Toutanova, Margaret Mitchell https://pdfs.semanticscholar.org/f902/646b34f3ad6981ee868a5e3a1ec8eaee33a4.pdf
2016 IJCAI other 10 HIEDS: A Generic and Efficient Approach to Hierarchical Dataset Summarization Gong Cheng, Cheng Jin, Yuzhong Qu https://pdfs.semanticscholar.org/026b/f96710109f9d4842cb8f6000e3cda688ce90.pdf
2016 IJCAI other 11 Timeline Summarization with Life Cycle Models Yi Chang, Jiliang Tang, Dawei Yin, Makoto Yamada, Yan Liu https://pdfs.semanticscholar.org/e2f5/022bc9857704f3f27658ad2e87b55106955a.pdf
2016 IJCAI other 16 Real-Time Web Scale Event Summarization Using Sequential Decision Making Javed A. Aslam, Matthew Ekstrand-Abueg, Virgil Pavlu, Fernando Diaz, Tetsuya Sakai https://pdfs.semanticscholar.org/4e46/ca0cd5284d35ca5e6db24839214436905dbb.pdf
2016 ICML other 56 Fast Constrained Submodular Maximization: Personalized Data Summarization Baharan Mirzasoleiman, Ashwinkumar Badanidiyuru, Amin Karbasi https://pdfs.semanticscholar.org/2adc/e1a5e7606157950b1899a2a4c709a6820429.pdf
2016 ICML task-code, arch-cnn, arch-att 166 A Convolutional Attention Network for Extreme Summarization of Source Code Miltiadis Allamanis, Hao Peng, Charles A. Sutton https://arxiv.org/pdf/1602.03001.pdf
2016 NIPS train-retrieval 8 Leveraging Sparsity for Efficient Submodular Data Summarization Erik M. Lindgren, Shanshan Wu, Alexandros G. Dimakis https://arxiv.org/pdf/1703.02690.pdf
2016 NIPS other 25 Fast Distributed Submodular Cover: Public-Private Data Summarization Baharan Mirzasoleiman, Morteza Zadimoghaddam, Amin Karbasi https://pdfs.semanticscholar.org/15d6/7d6303cd873ede3e695dc180bb44742e6615.pdf
2015 ACL other 10 Summarization of Multi-Document Topic Hierarchies using Submodular Mixtures Ramakrishna Bairi, Rishabh K. Iyer, Ganesh Ramakrishnan, Jeff A. Bilmes https://pdfs.semanticscholar.org/3552/449ef8576bb4fa11d8944e0ccb4338982cce.pdf
2015 ACL gen-abs, task-multiDoc 106 Abstractive Multi-Document Summarization via Phrase Selection and Merging Lidong Bing, Piji Li, Yi Liao, Wai Lam, Weiwei Guo, Rebecca J. Passonneau https://arxiv.org/pdf/1506.01597.pdf
2015 ACL other 16 Joint Graphical Models for Date Selection in Timeline Summarization Giang Binh Tran, Eelco Herder, Katja Markert https://doi.org/10.3115/v1%2FP15-1154
2015 ACL task-event, eval-aspect-redundancy 39 Predicting Salient Updates for Disaster Summarization Chris Kedzie, Kathleen McKeown, Fernando Díaz https://pdfs.semanticscholar.org/382b/f4617c7732fbd9aa2b8cee442216f204d4c6.pdf
2015 ACL task-multiDoc 1 BrailleSUM: A News Summarization System for the Blind and Visually Impaired People Chin-Yew Lin, Eduard H. Hovy https://pdfs.semanticscholar.org/9c1a/028299cc2b7f4cbdbe6e19abfc844a6ead6b.pdf
2015 ACL arch-cnn 73 Learning Summary Prior Representation for Extractive Summarization Ziqiang Cao, Furu Wei, Sujian Li, Wenjie Li, Ming Zhou, Houfeng Wang https://pdfs.semanticscholar.org/0f6d/8e5d9b243eaf1d3968d8cd272db64e536beb.pdf
2015 ACL gen-ext, train-unsup 16 Unsupervised extractive summarization via coverage maximization with syntactic and semantic concepts Natalie Schluter, Anders Søgaard https://pdfs.semanticscholar.org/ff20/f2c56d3f57c679c33174ab20c0260b3654a2.pdf
2015 EMNLP task-multiDoc 33 System Combination for Multi-document Summarization Kai Hong, Mitchell Marcus, Ani Nenkova https://pdfs.semanticscholar.org/0403/ca8ad125899996c783f6481c78d432a77106.pdf
2015 EMNLP task-opinion 4 Monotone Submodularity in Opinion Summaries Jayanth Jayanth, Jayaprakash Sundararaj, Pushpak Bhattacharyya https://pdfs.semanticscholar.org/7922/602d076e4ee4eccee690ceb44561c81fb3c4.pdf
2015 EMNLP task-event 12 Using Content-level Structures for Summarizing Microblog Repost Trees Jing Li, Wei Gao, Zhongyu Wei, Baolin Peng, Kam-Fai Wong https://pdfs.semanticscholar.org/31df/51e3f31f702898b169764825bcc9c911b7de.pdf
2015 EMNLP gen-abs 15 Summarizing Student Responses to Reflection Prompts Wencan Luo, Diane J. Litman https://pdfs.semanticscholar.org/71fe/25e61cf181fd0d02f23162360644dd9d401b.pdf
2015 EMNLP gen-ext 24 Phrase-based Compressive Cross-Language Summarization Jin-ge Yao, Xiaojun Wan, Jianguo Xiao https://pdfs.semanticscholar.org/c572/0b45c183aab4366ec339ae08b23b956711d4.pdf
2015 EMNLP eval-metric-rouge 31 Re-evaluating Automatic Summarization with BLEU and 192 Shades of ROUGE Yvette Graham https://pdfs.semanticscholar.org/333f/98412ff246cd646551b4ca6f4b059dc1ea81.pdf
2015 EMNLP gen-ext 8 Indicative Tweet Generation: An Extractive Summarization Problem? Priya Sidhaye, Jackie Chi Kit Cheung https://pdfs.semanticscholar.org/5e4b/040741fb5e4944368885944cace5e31a17be.pdf
2015 EMNLP gen-ext, gen-abs, task-multiDoc, task-event 27 Abstractive Multi-document Summarization with Semantic Information Extraction Wei Li https://pdfs.semanticscholar.org/4f87/81df9fd1d7473a28b86885af30a1cad2a2d0.pdf
2015 EMNLP eval-metric-rouge 33 Concept-based Summarization using Integer Linear Programming: From Concept Pruning to Multiple Optimal Solutions Florian Boudin, Hugo Mougard, Benoît Favre https://pdfs.semanticscholar.org/5ffa/3faab9f936f3973a57321acc5b8b69869a5f.pdf
2015 EMNLP gen-abs, eval-metric-rouge 36 Better Summarization Evaluation with Word Embeddings for ROUGE Jun-Ping Ng, Viktoria Abrecht https://arxiv.org/pdf/1508.06034.pdf
2015 EMNLP gen-ext, train-unsup, task-query 9 Krimping texts for better summarization Marina Litvak, Mark Last, Natalia Vanetik https://pdfs.semanticscholar.org/35d9/68bd727c8cc9408834f0846db0d789db4152.pdf
2015 EMNLP latent-topic 60 Topical Coherence for Graph-based Extractive Summarization Daraksha Parveen, Hans-Martin Ramsl, Michael Strube https://pdfs.semanticscholar.org/52eb/b5873677dd900a97e4bd4042fb40be14f937.pdf
2015 EMNLP other 26 Extractive Summarization by Maximizing Semantic Volume Dani Yogatama, Fei Liu, Noah A. Smith https://pdfs.semanticscholar.org/6bb2/08cf0aa40af2349acf0fd491136b9619b0ca.pdf
2015 EMNLP other 38 Summarization Based on Embedding Distributions Hayato Kobayashi, Masaki Noguchi, Taichi Yatsuka https://pdfs.semanticscholar.org/11f3/474414d9c3fe3d9f85777b3292a5b31dd6f4.pdf
2015 NAA-CL task-opinion 33 Using Summarization to Discover Argument Facets in Online Idealogical Dialog Amita Misra, Pranav Anand, Jean E. Fox Tree, Marilyn A. Walker https://arxiv.org/pdf/1709.00662.pdf
2015 NAA-CL gen-ext, task-singledDoc, task-senCompre 6 A Dynamic Programming Algorithm for Tree Trimming-based Text Summarization Masaaki Nishino, Norihito Yasuda, Tsutomu Hirao, Shin-ichi Minato, Masaaki Nagata https://pdfs.semanticscholar.org/60b3/d552588c7342a681194d4835dfac82f99cb5.pdf
2015 NAA-CL task-multiDoc 30 Using External Resources and Joint Learning for Bigram Weighting in ILP-Based Multi-Document Summarization Chen Li, Yang Liu, Lin Zhao https://pdfs.semanticscholar.org/51c2/91403797ce3e4f3410d74241c976332a6627.pdf
2015 NAA-CL other 23 Movie Script Summarization as Graph-based Scene Extraction Philip John Gorinski, Mirella Lapata https://pdfs.semanticscholar.org/79c4/243df125387e89bb9ed2121f3c0f7a4565d7.pdf
2015 NAA-CL gen-abs, task-event 151 Toward Abstractive Summarization Using Semantic Representations Fei Liu, Jeffrey Flanigan, Sam Thomson, Norman M. Sadeh, Noah A. Smith https://arxiv.org/pdf/1805.10399.pdf
2015 NAA-CL task-multiDoc 27 Clustering Sentences with Density Peaks for Multi-document Summarization Yang Zhang, Yunqing Xia, Yi Liu, Wenmin Wang https://pdfs.semanticscholar.org/9d0c/28d20de2ff4f429e95f5247e938acff4f01c.pdf
2015 NAA-CL eval-metric-rouge 16 Improving Update Summarization via Supervised ILP and Sentence Reranking Chen Li, Yang Liu, Lin Zhao https://pdfs.semanticscholar.org/ae37/e0d13547caa149273cab7883d2dd721d465a.pdf
2015 NAA-CL gen-ext 11 Enhancing Instructor-Student and Student-Student Interactions with Mobile Interfaces and Summarization Wencan Luo, Xiangmin Fan, Muhsin Menekse, Jingtao Wang, Diane J. Litman https://pdfs.semanticscholar.org/9ff7/76a8675463b747e3af677f603a77957216bc.pdf
2015 AAAI gen-ext 42 FACES: Diversity-Aware Entity Summarization Using Incremental Hierarchical Conceptual Clustering Kalpa Gunaratna, Krishnaprasad Thirunarayan, Amit P. Sheth https://pdfs.semanticscholar.org/a7cb/7de7329f1145626a3689349ce92e54f81756.pdf
2015 AAAI gen-ext, task-multiDoc 37 Multi-Document Summarization Based on Two-Level Sparse Representation Model He Liu, Hongliang Yu, Zhi-Hong Deng https://pdfs.semanticscholar.org/1100/064b1e68e15d4dfadfcaf1d0d037c5b3786d.pdf
2015 AAAI task-multiDoc 159 Ranking with Recursive Neural Networks and Its Application to Multi-Document Summarization Ziqiang Cao, Furu Wei, Li Dong, Sujian Li, Ming Zhou https://pdfs.semanticscholar.org/e522/e23a4f4c797478d90afaa5c4d96b30d50aa7.pdf
2015 IJCAI gen-ext, gen-2stage 29 Compressive Document Summarization via Sparse Optimization Jin-ge Yao, Xiaojun Wan, Jianguo Xiao https://pdfs.semanticscholar.org/58ca/38168655d1acfc9f38bfd1c2107d34fdda22.pdf
2015 IJCAI gen-abs, task-multiDoc, task-senCompre 89 Multi-Document Abstractive Summarization Using ILP based Multi-Sentence Compression Siddhartha Banerjee, Prasenjit Mitra, Kazunari Sugiyama https://arxiv.org/pdf/1609.07034.pdf
2015 IJCAI gen-2stage, task-multiDoc, task-event 33 Reader-Aware Multi-Document Summarization via Sparse Coding Piji Li, Lidong Bing, Wai Lam, Huang Li, Yi Liao https://arxiv.org/pdf/1504.07324.pdf
2015 IJCAI gen-ext, arch-cnn, eval-aspect-redundancy 58 Optimizing Sentence Modeling and Selection for Document Summarization Wenpeng Yin, Yulong Pei https://pdfs.semanticscholar.org/f121/92424dfd1a2df308346520556a1a7ed6094c.pdf
2015 IJCAI gen-ext, task-singledDoc, task-senCompre, task-sci, eval-metric-rouge, eval-aspect-coherence, eval-aspect-redundancy 47 Integrating Importance, Non-redundancy and Coherence Graph-based Extractive Summarization Daraksha Parveen, Michael Strube https://pdfs.semanticscholar.org/8d66/4019dfaa30b07d3b2d9b15b0c756092347f2.pdf
2015 NIPS gen-ext 4 Weighted Theta Functions and Embeddings with Applications to Max-Cut, Clustering and Summarization Fredrik D. Johansson, Ankani Chattoraj, Chiranjib Bhattacharyya, Devdatt P. Dubhashi https://pdfs.semanticscholar.org/fe63/ccc491b5d7e5633927a4d5cd8a1fd8516f65.pdf
2014 ACL gen-ext, gen-abs, task-event 29 Modelling Events through Memory-based, Open-IE Patterns for Abstractive Summarization John M Brown https://pdfs.semanticscholar.org/642c/1dd6dddb38b65b0b0d71f25b84186f14613e.pdf
2014 ACL task-multiDoc 38 Hierarchical Summarization: Scaling Up Multi-Document Summarization Janara Christensen, Stephen Soderland, Gagan Bansal, Mausam https://pdfs.semanticscholar.org/7c44/f9cb7a22576c811d344c58846a9c41356a08.pdf
2014 ACL task-query 13 Query-Chain Focused Summarization Tal Baumel, Raphael Cohen, Michael Elhadad https://pdfs.semanticscholar.org/1190/d79aaa94da75bdab3300e29369fb82bd47a8.pdf
2014 ACL task-multiDoc, eval-metric-rouge 28 Exploiting Timelines to Enhance Multi-document Summarization Jun-Ping Ng, Yan Chen, Min-Yen Kan, Zhoujun Li https://pdfs.semanticscholar.org/6bdf/3bd4c32b65ba0c144768ed75744497d193d4.pdf
2014 ACL gen-ext, gen-abs, task-query 20 Abstractive Summarization of Spoken and Written Conversations Based on Phrasal Queries Yashar Mehdad, Giuseppe Carenini, Raymond T. Ng https://pdfs.semanticscholar.org/a892/4217e17c5119333789504576933d9075f5c3.pdf
2014 ACL gen-ext, task-multiDoc, task-event, nondif-reinforce 5 Detection of Topic and its Extrinsic Evaluation Through Multi-Document Summarization Yoshimi Suzuki, Fumiyo Fukumoto https://pdfs.semanticscholar.org/3df4/aefbaa410c71ba54820731a2e4b7a850fe07.pdf
2014 ACL other 40 Single Document Summarization based on Nested Tree Structure Yuta Kikuchi, Tsutomu Hirao, Hiroya Takamura, Manabu Okumura, Masaaki Nagata https://pdfs.semanticscholar.org/da7a/8544f1d110c2ba1d430350810af61e0b1a35.pdf
2014 ACL task-knowledge 10 A Bayesian Method to Incorporate Background Knowledge during Automatic Text Summarization Annie Louis https://pdfs.semanticscholar.org/ea1c/a46a8f6038b2fc35414af9b28c981e7610c7.pdf
2014 EMNLP task-query, train-retrieval, eval-metric-rouge 2 Finding Good Enough: A Task-Based Evaluation of Query Biased Summarization for Cross-Language Information Retrieval Jennifer Williams, Sharon W. Tam, Wade Shen https://pdfs.semanticscholar.org/7186/ba0e0098e07ee35849167b39b2b11bff9bb0.pdf
2014 EMNLP task-multiDoc, task-query, nondif-reinforce, eval-metric-rouge 24 Fear the REAPER: A System for Automatic Multi-Document Summarization with Reinforcement Learning Cody Rioux, Sadid A. Hasan, Yllias Chali https://pdfs.semanticscholar.org/14a9/3e7967e9fd2cdcc3cdfc350a3522f063bfdf.pdf
2014 EMNLP gen-2stage, task-multiDoc, task-senCompre, eval-metric-rouge 39 Improving Multi-documents Summarization by Sentence Compression based on Expanded Constituent Parse Trees Chen Li, Yang Liu, Fei Liu, Lin Zhao, Fuliang Weng https://pdfs.semanticscholar.org/26d8/cd270901ec70e9c1bd8e76dafe7855d83a99.pdf
2014 EMNLP task-multiDoc, task-knowledge 1 Analyzing Stemming Approaches for Turkish Multi-Document Summarization Muhammed Yavuz Nuzumlali, Arzucan Özgür https://pdfs.semanticscholar.org/3237/0a4d20eec6d26e69f465f091a8c23360e9d6.pdf
2014 EMNLP gen-abs, task-event 30 Unsupervised Sentence Enhancement for Automatic Summarization Jackie Chi Kit Cheung, Gerald Penn https://pdfs.semanticscholar.org/b8c7/ab732f1e51d3ad00024bc4e5eda3b041f7cc.pdf
2014 EMNLP task-query, train-retrieval 8 Leveraging Effective Query Modeling Techniques for Speech Recognition and Summarization Kuan-Yu Chen, Shih-Hung Liu, Berlin Chen, Ea-Ee Jan, Hsin-Min Wang, Wen-Lian Hsu, Hsin-Hsi Chen https://pdfs.semanticscholar.org/14c5/82c34e19ab9c8be34547ba1ca5404db1b865.pdf
2014 EMNLP gen-abs, task-opinion, train-template 96 Abstractive Summarization of Product Reviews Using Discourse Structure Shima Gerani, Yashar Mehdad, Giuseppe Carenini, Raymond T. Ng, Bita Nejat https://pdfs.semanticscholar.org/2113/8c47dfe71fb33267ea0f855f32accf5c11ce.pdf
2014 EMNLP eval-metric-rouge 43 Dependency-based Discourse Parser for Single-Document Summarization Yasuhisa Yoshida, Jun Suzuki, Tsutomu Hirao, Masaaki Nagata https://pdfs.semanticscholar.org/3eb3/43d0b8160fb406da59855118a49c53e1136e.pdf
2014 AAAI task-multimodal 10 A Joint Optimization Model for Image Summarization Based on Image Content and Tags Hongliang Yu, Zhi-Hong Deng, Yunlun Yang, Tao Xiong https://pdfs.semanticscholar.org/e33e/330842c693a074bf04962499f3dc3b7ffc4e.pdf
2013 ACL gen-abs, train-template 45 Domain-Independent Abstract Generation for Focused Meeting Summarization Lu Wang, Claire Cardie https://pdfs.semanticscholar.org/0a47/0d9724c3ca21e6b53539ef9f099ba1c3e59c.pdf
2013 ACL task-multiDoc, task-senCompre, task-query, eval-metric-rouge 78 A Sentence Compression Based Framework to Query-Focused Multi-Document Summarization Lu Wang, Hema Raghavan, Vittorio Castelli, Radu Florian, Claire Cardie https://arxiv.org/pdf/1606.07548.pdf
2013 ACL gen-ext, task-multiDoc, train-multitask, eval-metric-rouge 76 Fast and Robust Compressive Summarization with Dual Decomposition and Multi-Task Learning Miguel B. Almeida, André F. T. Martins https://pdfs.semanticscholar.org/6401/9361de1d4fa54a7fc5949f3c4f568a6f334c.pdf
2013 ACL gen-ext 30 Subtree Extractive Summarization via Submodular Maximization Hajime Morita, Ryohei Sasano, Hiroya Takamura, Manabu Okumura https://pdfs.semanticscholar.org/0aed/313319c636496b3b04be33123d9677a52d91.pdf
2013 ACL eval-aspect-redundancy 43 Summarization Through Submodularity and Dispersion Anirban Dasgupta, Ravi Kumar, Sujith Ravi https://pdfs.semanticscholar.org/dbe1/93dc6d9bb313cb4298da26f9ab38b807e51e.pdf
2013 ACL gen-abs, task-multiDoc, task-senCompre, eval-aspect-redundancy 27 Towards Robust Abstractive Multi-Document Summarization: A Caseframe Analysis of Centrality and Domain Jackie Chi Kit Cheung, Gerald Penn https://pdfs.semanticscholar.org/eb57/6221bd83bb1de9105d3bc934930216615126.pdf
2013 ACL gen-ext 78 Using Supervised Bigram-based ILP for Extractive Summarization Chen Li, Xian Qian, Yang Liu https://pdfs.semanticscholar.org/4dbf/34d4604935af29eeca2d5a5ea4f17df0e379.pdf
2013 ACL eval-metric-rouge 31 Evolutionary Hierarchical Dirichlet Process for Timeline Summarization Jiwei Li, Sujian Li https://pdfs.semanticscholar.org/eff3/c2e5a633857138688336ee7bc4bd6cc7cec2.pdf
2013 ACL other 14 Sequential Summarization: A New Application for Timely Updated Twitter Trending Topics Dehong Gao, Wenjie Li, Renxian Zhang https://pdfs.semanticscholar.org/eb7c/c170b294ef56911dac7d1d078299ac7d10c0.pdf
2013 EMNLP task-singledDoc 1 Automatically Determining a Proper Length for Multi-document Summarization: A Bayesian Nonparametric Approach Tengfei Ma, Hiroshi Nakagawa https://pdfs.semanticscholar.org/99ed/33dc371b1d281be919c5d2533161f0a4ac22.pdf
2013 EMNLP task-knowledge 9 Collective Personal Profile Summarization with Social Networks Zhongqing Wang, Shoushan Li, Fang Kong, Guodong Zhou https://pdfs.semanticscholar.org/ad82/5000bb191e1cf705a2f83e55c128bfd1d160.pdf
2013 EMNLP gen-2stage, task-senCompre 56 Document Summarization via Guided Sentence Compression Chen Li, Fei Liu, Fuliang Weng, Yang Liu https://pdfs.semanticscholar.org/1b98/ecc801d4435fd57c6ef87b4c24cf6b3b58ce.pdf
2013 EMNLP gen-ext, gen-2stage, eval-metric-rouge 40 Fast Joint Compression and Summarization via Graph Cuts Xian Qian, Yang Liu https://pdfs.semanticscholar.org/f299/c0d0cce60cad6643e5dd5333b8e7d1537a3e.pdf
2013 EMNLP gen-ext, task-singledDoc, eval-metric-rouge, eval-aspect-coherence 86 Single-Document Summarization as a Tree Knapsack Problem Tsutomu Hirao, Yasuhisa Yoshida, Masaaki Nishino, Norihito Yasuda, Masaaki Nagata https://pdfs.semanticscholar.org/ed0c/8a7ab911cdb30b7e95edada3a55c01eb22c5.pdf
2013 NAA-CL task-event 65 A Participant-based Approach for Event Summarization Using Twitter Streams Chao Shen, Fei Liu, Fuliang Weng, Tao Li https://pdfs.semanticscholar.org/0d7e/335365f4b7a6cb3cca996b59e7adbc967ceb.pdf
2013 NAA-CL gen-ext, task-multiDoc, eval-aspect-coherence 89 Towards Coherent Multi-Document Summarization Janara Christensen, Mausam, Stephen Soderland, Oren Etzioni https://pdfs.semanticscholar.org/1dc0/4459d2e14df5d1ba2c50a35832e2de7da8ec.pdf
2013 NAA-CL train-unsup 55 Using Document Summarization Techniques for Speech Data Subset Selection Kai Wei, Yuzong Liu, Katrin Kirchhoff, Jeff A. Bilmes https://pdfs.semanticscholar.org/f20d/6b1b43b30996a41e0002ee88b5e940ba4a8f.pdf
2013 IJCAI eval-metric-rouge 58 i, Poet: Automatic Chinese Poetry Composition through a Generative Summarization Framework under Constrained Optimization Rui Yan, Han Jiang, Mirella Lapata, Shou-de Lin, Xueqiang Lv, Xiaoming Li https://pdfs.semanticscholar.org/c83f/a87a6359b6b871a383aaa59652ed264bc47a.pdf