Contributors: Pengfei Liu, Jinlan Fu
Updates (2020-06-06)

Year:
                        
Conference:
                        
Concept:

Year Conf. Concept Cited Paper Authors Url
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020 0 Learning Architectures from an Extended Search Space for Language Modeling Yinqiao Li, Chi Hu, Yuhao Zhang, Nuo Xu, Yufan Jiang, Tong Xiao, Jingbo Zhu, Tongran Liu, Changliang Li https://arxiv.org/pdf/2005.02593.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, 0 Soft Gazetteers for Low-Resource Named Entity Recognition Shruti Rijhwani, Shuyan Zhou, Graham Neubig, Jaime Carbonell https://arxiv.org/pdf/2005.01866.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020 0 Sources of Transfer in Multilingual Named Entity Recognition David Mueller, Nicholas Andrews, Mark Dredze https://arxiv.org/pdf/2005.00847.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, dataset 0 Code and Named Entity Recognition in StackOverflow Jeniya Tabassum, Mounica Maddela, Wei Xu, Alan Ritter https://arxiv.org/pdf/2005.01634.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020 0 Bipartite Flat-Graph Network for Nested Named Entity Recognition Ying Luo, Hai Zhao https://arxiv.org/pdf/2005.00436.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, 0 Named Entity Recognition without Labelled Data: A Weak Supervision Approach Pierre Lison, Aliaksandr Hubin, Jeremy Barnes, Samia Touileb https://arxiv.org/pdf/2004.14723.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020, 0 Instance-Based Learning of Span Representations: A Case Study through Named Entity Recognition Hiroki Ouchi, Jun Suzuki, Sosuke Kobayashi, Sho Yokoi, Tatsuki Kuribayashi, Ryuto Konno, Kentaro Inui https://arxiv.org/pdf/2004.14514.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020 0 An Effective Transition-based Model for Discontinuous NER Xiang Dai, Sarvnaz Karimi, Ben Hachey, Cecile Paris https://arxiv.org/pdf/2004.13454.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020 0 Single-/Multi-Source Cross-Lingual NER via Teacher-Student Learning on Unlabeled Data in Target Language Qianhui Wu, Zijia Lin, Börje F. Karlsson, Jian-Guang Lou, Biqing Huang https://arxiv.org/pdf/2004.12440.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020 0 FLAT: Chinese NER Using Flat-Lattice Transformer Xiaonan Li, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang https://arxiv.org/pdf/2004.11795.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020 0 TriggerNER: Learning with Entity Triggers as Explanations for Named Entity Recognition Bill Yuchen Lin, Dong-Ho Lee, Ming Shen, Ryan Moreno, Xiao Huang, Prashant Shiralkar, Xiang Ren https://arxiv.org/pdf/2004.07493.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020 0 Structure-Level Knowledge Distillation For Multilingual Sequence Labeling Xinyu Wang, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Fei Huang, Kewei Tu https://128.84.21.199/pdf/2004.03846.pdf
2020 ACL aa-recentlyAdded, aa-ACL2020 0 TinyMBERT: Multi-Stage Distillation Framework for Massive Multi-lingual NER Subhabrata Mukherjee, Ahmed Awadallah https://arxiv.org/pdf/2004.05686.pdf
2020-04 Arxiv aa-recentlyAdded 0 A Rigourous Study on Named Entity Recognition: Can Fine-tuning Pretrained Model Lead to the Promised Land? Hongyu Lin, Yaojie Lu, Xianpei Han, Le Sun https://arxiv.org/pdf/2004.12126.pdf
2020-05 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Partially-Typed NER Datasets Integration: Connecting Practice to Theory Shi Zhi, Liyuan Liu, Yu Zhang, Shiyin Wang, Qi Li, Chao Zhang, Jiawei Han https://arxiv.org/pdf/2005.00502.pdf
2020-04 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Interpretability Analysis for Named Entity Recognition to Understand System Predictions and How They Can Improve Authors: Oshin Agarwal, Yinfei Yang, Byron C. Wallace, Ani Nenkova https://arxiv.org/pdf/2004.04564.pdf
2020-04 Arxiv aa-recentlyAdded 0 LEAN-LIFE: A Label-Efficient Annotation Framework Towards Learning from Explanation Dong-Ho Lee, Rahul Khanna, Bill Yuchen Lin, Jamin Chen, Seyeon Lee, Qinyuan Ye, Elizabeth Boschee, Leonardo Neves, Xiang Ren https://arxiv.org/pdf/2004.07499.pdf
2020-04 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Entity-Switched Datasets: An Approach to Auditing the In-Domain Robustness of Named Entity Recognition Models Oshin Agarwal, Yinfei Yang, Byron C. Wallace, Ani Nenkova https://arxiv.org/pdf/2004.04123.pdf
2020-03 Arxiv aa-recentlyAdded 0 FedNER: Privacy-preserving Medical Named Entity Recognition with Federated Learning Suyu Ge, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Tao Qi, Yongfeng Huang, Xing Xie https://arxiv.org/pdf/2003.09288.pdf
2020-01 Arxiv aa-recentlyAdded 0 MT-BioNER: Multi-task Learning for Biomedical Named Entity Recognition using Deep Bidirectional Transformers Muhammad Raza Khan, Morteza Ziyadi, Mohamed AbdelHady https://arxiv.org/pdf/2001.08904.pdf
2020-01 Arxiv aa-recentlyAdded 0 FGN: Fusion Glyph Network for Chinese Named Entity Recognition Zhenyu Xuan, Rui Bao, Chuyu Ma, Shengyi Jiang https://arxiv.org/pdf/2001.05272.pdf
2019-12 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Chinese Named Entity Recognition Augmented with Lexicon Memory Yi Zhou, Xiaoqing Zheng, Xuanjing Huang https://arxiv.org/pdf/1912.08282.pdf
2020-04 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Incorporating Uncertain Segmentation Information into Chinese NER for Social Media Text Shengbin Jia, Ling Ding, Xiaojun Chen, Yang Xiang https://arxiv.org/pdf/2004.06384.pdf
2020-04 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Self-Attention Gazetteer Embeddings for Named-Entity Recognition Nina Poerner, Ulli Waltinger, Hinrich Schutze https://arxiv.org/pdf/2004.03354.pdf
2020-03 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Adaptive Name Entity Recognition under Highly Unbalanced Data Thong Nguyen, Duy Nguyen, Pramod Rao https://arxiv.org/pdf/2003.10296.pdf
2020-03 Arxiv aa-recentlyAdded 0 Parallel sequence tagging for concept recognition Lenz Furrer, Joseph Cornelius, Fabio Rinaldi https://arxiv.org/pdf/2003.07424.pdf
2020 ICLR aa-recentlyAdded 0 Distant Supervision and Noisy Label Learning for Low Resource Named Entity Recognition: A Study on Hausa and Yorùbá David I. Adelani, Michael A. Hedderich, Dawei Zhu, Esther van den Berg, Dietrich Klakow https://arxiv.org/pdf/2003.08370v1.pdf
2020 AAAI arch-rnn, arch-att 0 Why Attention? Analyze BiLSTM Deficiency and Its Remedies in the Case of NER Peng-Hsuan Li, Tsu-Jui Fu, Wei-Yun Ma https://arxiv.org/pdf/1908.11046.pdf
2020 AAAI interpret-genz 0 Rethinking Generalization of Neural Models: A Named Entity Recognition Case Study Jinlan Fu, Pengfei Liu, Qi Zhang, Xuanjing Huang http://pfliu.com/InterpretNER/rethink-ner.pdf
2020 AAAI task-weaksup 1 Weakly Supervised Sequence Tagging from Noisy Rules Esteban Safranchik, Shiying Luo, Stephen H. Bach http://cs.brown.edu/people/sbach/files/safranchik-aaai20.pdf
2020 AAAI pre-train 0 Hierarchical Contextualized Representation for Named Entity Recognition Ying Luo, Fengshun Xiao, Hai Zhao https://arxiv.org/pdf/1911.02257.pdf
2020 AAAI train-multiling, task-lowres 0 Zero-Resource Cross-Lingual Named Entity Recognition M Saiful Bari, Shafiq Joty, Prathyusha Jwalapuram https://arxiv.org/pdf/1911.09812.pdf
2020 AAAI arch-rnn, arch-cnn, arch-crf, pre-train 0 Robust Named Entity Recognition with Truecasing Pretraining Stephen Mayhew, Nitish Gupta, Dan Roth https://arxiv.org/pdf/1912.07095.pdf
2019 ACL other 3 GCDT: A Global Context Enhanced Deep Transition Architecture for Sequence Labeling Yanjun Liu, Fandong Meng, Jinchao Zhang, Jinan Xu, Yufeng Chen, Jie Zhou https://arxiv.org/pdf/1906.02437.pdf
2019 ACL other 0 Label-Agnostic Sequence Labeling by Copying Nearest Neighbors Sam Wiseman, Karl Stratos https://arxiv.org/pdf/1906.04225.pdf
2019 ACL other 3 Reliability-aware Dynamic Feature Composition for Name Tagging Mikel Artetxe, Gorka Labaka, Iñigo Lopez-Gazpio, Eneko Agirre https://arxiv.org/pdf/1809.02094.pdf
2019 ACL other 1 Sequence Tagging with Contextual and Non-Contextual Subword Representations: A Multilingual Evaluation Benjamin Heinzerling, Michael Strube https://arxiv.org/pdf/1906.01569.pdf
2019 ACL train-active 0 AlpacaTag: An Active Learning-based Crowd Annotation Framework for Sequence Tagging Bill Yuchen Lin, Dongho Lee, Frank F. Xu, Ouyu Lan, Xiang Ren https://pdfs.semanticscholar.org/0acb/dcac9edf74cc2c1e98bd59e301c9300977d0.pdf
2019 ACL train-auxiliary, task-hetero 0 A Joint Named-Entity Recognizer for Heterogeneous Tag-sets Using a Tag Hierarchy Genady Beryozkin, Yoel Drori, Oren Gilon, Tzvika Hartman, Idan Szpektor https://arxiv.org/pdf/1905.09135.pdf
2019 ACL other 3 Reliability-aware Dynamic Feature Composition for Name Tagging Mikel Artetxe, Gorka Labaka, Iñigo Lopez-Gazpio, Eneko Agirre https://arxiv.org/pdf/1809.02094.pdf
2019 ACL task-nested 2 Multi-grained Named Entity Recognition Congying Xia, Chenwei Zhang, Tao Yang, Yaliang Li, Nan Du, Xian Wei Wu, Wei Fan, Fenglong Ma, Philip S. Yu https://arxiv.org/pdf/1906.08449.pdf
2019 ACL other 0 Distantly Supervised Named Entity Recognition using Positive-Unlabeled Learning Minlong Peng, Xiaoyu Xing, Qi Zhang, Jinlan Fu, Xuanjing Huang https://arxiv.org/pdf/1906.01378.pdf
2019 ACL train-transfer, train-adver, task-lowres 5 Dual Adversarial Neural Transfer for Low-Resource Named Entity Recognition Joey Tianyi Zhou, Hao Zhang, Di Jin, Hongyuan Zhu, Meng Fang, Rick Siow Mong Goh, Kenneth K Kwok https://pdfs.semanticscholar.org/e3ca/15ccbec5ee2309031d8d90cec4d87ae11327.pdf
2019 ACL task-nested, dataset 0 NNE: A Dataset for Nested Named Entity Recognition in English Newswire Nicky Ringland, Xiang Dai, Ben Hachey, Sarvnaz Karimi, Cécile Paris, James R. Curran https://arxiv.org/pdf/1906.01359.pdf
2019 ACL other 1 Towards Improving Neural Named Entity Recognition with Gazetteers Tianyu Liu, Jin-Ge Yao, Chin-Yew Lin https://www.aclweb.org/anthology/P19-1524.pdf
2019 ACL other 0 A Prism Module for Semantic Disentanglement in Name Entity Recognition Kun Liu, Shen Li, Daqi Zheng, Zhengdong Lu, Sheng Gao, Si Li https://www.aclweb.org/anthology/P19-1532.pdf
2019 ACL arch-semiMarkov 0 A Semi-Markov Structured Support Vector Machine Model for High-Precision Named Entity Recognition Ravneet Arora, Chen-Tse Tsai, Ketevan Tsereteli, Prabhanjan Kambadur, Yi Yang https://doi.org/10.18653/v1%2Fp19-1587
2019 ACL dataset 0 Corpus Creation and Analysis for Named Entity Recognition in Telugu-English Code-Mixed Social Media Data Vamshi Krishna Srirangam, Appidi Abhinav Reddy, Vinay Singh, Manish Shrivastava https://pdfs.semanticscholar.org/375d/b0b669755db580e8a1cc097439fdb12f36a9.pdf
2019 ACL train-auxiliary 1 Joint Learning of Named Entity Recognition and Entity Linking Pedro Henrique Martins, Zita Marinho, André F. T. Martins https://arxiv.org/pdf/1907.08243.pdf
2019 ACL other 1 Towards Robust Named Entity Recognition for Historic German Stefan Schweter, Johannes Baiter https://arxiv.org/pdf/1906.07592.pdf
2019 ACL interpret-model 1 Arabic Named Entity Recognition: What Works and What’s Next Liyuan Liu, Jingbo Shang, Jiawei Han https://pdfs.semanticscholar.org/d5ed/c879076d148bfa927832d3cb315f78d2def9.pdf
2019 ACL arch-gnn 1 A Neural Multi-digraph Model for Chinese NER with Gazetteers Ruixue Ding, Pengjun Xie, Xiaoyan Zhang, Wei Lu, Linlin Li, Luo Si https://pdfs.semanticscholar.org/3d8a/bc3465b5ff6d2ee56c7df8b954a1f1978e99.pdf
2019 ACL train-auxiliary, train-transfer 0 Cross-Domain NER using Cross-Domain Language Modeling Chen Jia, Liang Xiao, Yue Zhang https://pdfs.semanticscholar.org/647f/2ce03258c6963fbaa0e86e615a20c27e2c02.pdf
2019 ACL task-nested 4 Neural Architectures for Nested NER through Linearization Guillaume Lample, Miguel Ballesteros, Sandeep Subramanian, Kazuya Kawakami, Chris Dyer https://arxiv.org/pdf/1603.01360.pdf
2019 NAACL arch-rnn, train-multitask 0 SC-LSTM: Learning Task-Specific Representations in Multi-Task Learning for Sequence Labeling Peng Lu, Ting Bai, Philippe Langlais https://pdfs.semanticscholar.org/c3ef/55696985db82c6874dc5e7051e7d01d4811b.pdf
2019 NAACL train-transfer, train-multiling, train-adver, task-lowres 1 Cross-lingual Multi-Level Adversarial Transfer to Enhance Low-Resource Name Tagging Lifu Huang, Heng Ji, Jonathan May https://pdfs.semanticscholar.org/9774/06e0582a33a645e9e6f28af106cd1d7713cc.pdf
2019 NAACL pre-train 27 Pooled Contextualized Embeddings for Named Entity Recognition Alan Akbik, Tanja Bergmann, Roland Vollgraf https://pdfs.semanticscholar.org/21cc/7a4b3cc7944013f4e97b18f4cdacb3abf143.pdf
2019 NAACL other 4 Better Modeling of Incomplete Annotations for Named Entity Recognition Zhanming Jie, Pengjun Xie, Wei Lu, Ruixue Ding, Linlin Li https://pdfs.semanticscholar.org/850b/3f1e717c15a05fc60dee4e88e3d072e228ad.pdf
2019 NAACL train-auxiliary 2 Knowledge-Augmented Language Model and Its Application to Unsupervised Named-Entity Recognition Angli Liu, Jingfei Du, Veselin Stoyanov https://arxiv.org/pdf/1904.04458.pdf
2019 NAACL train-active 1 Practical, Efficient, and Customizable Active Learning for Named Entity Recognition in the Digital Humanities Alexander Erdmann, David Joseph Wrisley, Benjamin Allen, Christopher Brown, Sophie Cohen-Bodénès, Micha Elsner, Yukun Feng, Brian Joseph, Béatrice Joyeux-Prunel, Marie-Catherine de Marneffe https://pdfs.semanticscholar.org/c655/3ba88a9234971212d3af14cc04128d1be528.pdf
2019 NAACL arch-att 5 CAN-NER: Convolutional Attention Network for Chinese Named EntityRecognition Yuying Zhu, Guoxin Wang, Börje F. Karlsson https://arxiv.org/pdf/1904.02141.pdf
2019 NAACL train-transfer, train-multiling, train-adver, task-lowres 1 Cross-lingual Multi-Level Adversarial Transfer to Enhance Low-Resource Name Tagging Lifu Huang, Heng Ji, Jonathan May https://pdfs.semanticscholar.org/9774/06e0582a33a645e9e6f28af106cd1d7713cc.pdf
2019 NAACL other 2 Entity Recognition at First Sight: Improving NER with Eye Movement Information Nora Hollenstein, Ce Zhang https://www.aclweb.org/anthology/N19-1001.pdf
2019 NAACL arch-gnn 7 GraphIE: A Graph-Based Framework for Information Extraction Yujie Qian, Enrico Santus, Zhijing Jin, Jiang Guo, Regina Barzilay https://arxiv.org/pdf/1810.13083.pdf
2019 EMNLP task-nested 0 A Boundary-aware Neural Model for Nested Named Entity Recognition Meizhi Ju, Makoto Miwa, Sophia Ananiadou https://pdfs.semanticscholar.org/2e7f/5969603db8ba8b63fcb2e38ea520d9fda58c.pdf
2019 EMNLP train-active, task-lowres 1 A Little Annotation does a Lot of Good: A Study in Bootstrapping Low-resource Named Entity Recognizers Aditi Chaudhary, Jiateng Xie, Zaid Sheikh, Graham Neubig, Jaime G. Carbonell https://arxiv.org/pdf/1908.08983.pdf
2019 EMNLP other 1 CrossWeigh: Training Named Entity Tagger from Imperfect Annotations Zihan Wang, Jingbo Shang, Liyuan Liu, Lihao Lu, Jiacheng Liu, Jiawei Han https://arxiv.org/pdf/1909.01441.pdf
2019 EMNLP arch-rnn, arch-crf 1 Dependency-Guided LSTM-CRF for Named Entity Recognition Zhanming Jie, Wei Lu https://arxiv.org/pdf/1909.10148.pdf
2019 EMNLP arch-gnn 0 Leverage Lexical Knowledge for Chinese Named Entity Recognition via Collaborative Graph Network Dianbo Sui, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao, Shengping Liu https://www.aclweb.org/anthology/D19-1396.pdf
2019 EMNLP other 0 Similarity Based Auxiliary Classifier for Named Entity Recognition Shiyuan Xiao, Yuanxin Ouyang, Wenge Rong, Jianxin Yang, Zhang Xiong https://pdfs.semanticscholar.org/5538/fba36a2fdd89c3a4fe2970c3c0b539f5d04a.pdf
2019 EMNLP arch-att 0 GEANN: Gazetteer-Enhanced Attentive Neural Networks for Named Entity Recognition Hongyu Lin, Yaojie Lu, Xianpei Han, Le Sun, B. Dong, Shanshan Jiang https://pdfs.semanticscholar.org/4a6b/600030f7df252e47046bf10a73e94247be26.pdf
2019 EMNLP other 0 Hierarchical Meta-Embeddings for Code-switching Named Entity Recognition Genta Indra Winata, Zhaojiang Lin, Jamin Shin, Zihan Liu, Pascale Fung https://arxiv.org/pdf/1909.08504.pdf
2019 EMNLP train-auxiliary 0 Improved Differentiable Architecture Search for Language Model and Named Entity Recognition Guillaume Lample, Miguel Ballesteros, Sandeep Subramanian, Kazuya Kawakami, Chris Dyer https://arxiv.org/pdf/1603.01360.pdf
2019 EMNLP train-multitask 0 Multi-Task Learning for Chemical Named Entity Recognition with Chemical Compound Paraphrase Taiki Watanabe, Akihiro Tamura, Takashi Ninomiya, Takuya Makino, Tomoya Iwakura https://www.aclweb.org/anthology/D19-1648.pdf
2019 EMNLP train-multiling 33 Preprocessing Matters for Cross-Lingual Named Entity Recognition Chen-Tse Tsai, Stephen Mayhew, Dan Roth https://pdfs.semanticscholar.org/c8a3/a1391845667702d4d5df10be0c5761202cbe.pdf
2019 EMNLP task-lowres 1 Feature-Dependent Confusion Matrices for Low-Resource NER Labeling with Noisy Labels Debjit Paul, Mittul Singh, Michael A. Hedderich, Dietrich Klakow https://arxiv.org/pdf/1903.12008.pdf
2019 EMNLP other 1 A Bayesian Approach for Sequence Tagging with Crowds Edwin Simpson, Iryna Gurevych https://pdfs.semanticscholar.org/1988/8c8d4e3393b91e20b686c8f31fdf19b06380.pdf
2019 EMNLP train-transfer 0 Fine-grained Knowledge Fusion for Sequence Labeling Domain Adaptation Nanyun Peng, Mark Dredze https://arxiv.org/pdf/1608.02689.pdf
2019 EMNLP arch-att 0 Hierarchically-Refined Label Attention Network for Sequence Labeling Leyang Cui, Yue Zhang https://arxiv.org/pdf/1908.08676.pdf
2019 EMNLP pre-train, task-lowres 0 Low-Resource Sequence Labeling via Unsupervised Multilingual Contextualized Representations Ryan Cotterell, Kevin Duh https://pdfs.semanticscholar.org/2810/5f29871aa490082f3d756961d41ab65d2d4c.pdf
2019 EMNLP train-transfer, pre-train 4 Unsupervised Domain Adaptation of Contextualized Embeddings for Sequence Labeling Xiaochuang Han, Jacob Eisenstein https://pdfs.semanticscholar.org/7c31/207452922e7db7220b15dcbdeb3978f7ec4a.pdf
2019 EMNLP intepret 0 What Matters for Neural Cross-Lingual Named Entity Recognition: An Empirical Analysis Xiaolei Huang, Jonathan May, Nanyun Peng https://www.aclweb.org/anthology/D19-1672.pdf
2019 EMNLP arch-gnn 1 A Lexicon-Based Graph Neural Network for Chinese NER Tao Gui, Yicheng Zou, Qi Zhang, Minlong Peng, Jinlan Fu, Zhongyu Wei, Xuanjing Huang https://www.aclweb.org/anthology/D19-1096.pdf
2019 AAAI train-multitask, train-auxiliary 4 A Neural Multi-Task Learning Framework to Jointly Model Medical Named Entity Recognition and Normalization Sendong Zhao, Ting Liu, Sicheng Zhao, Fei Wang https://arxiv.org/pdf/1812.06081.pdf
2019 AAAI arch-cnn 4 GRN: Gated Relation Network to Enhance Convolutional Neural Network for Named Entity Recognition Hui Chen, Zijia Lin, Guiguang Ding, Jian-Guang Lou, Yusen Zhang, Börje F. Karlsson https://arxiv.org/pdf/1907.05611.pdf
2019 AAAI other 0 Chinese NER with Height-Limited Constituent Parsing Rui Wang, Xin Xin, Wei Tang Chang, Kun Ming, Biao Li, Xin Fan https://www.aaai.org/ojs/index.php/AAAI/article/view/4699
2019 AAAI train-transfer 2 Transfer Learning Only Using the Source Model and the Target Data for Sequence Labeling Tasks Lingzhen Chen, Alessandro Moschitti https://arxiv.org/pdf/1902.05309.pdf
2019 IJCAI arch-cnn 3 CNN-Based Chinese NER with Lexicon Rethinking Tao Gui, Ruotian Ma, Qi Zhang, Lujun Zhao, Yu-Gang Jiang, Xuanjing Huang https://pdfs.semanticscholar.org/1698/d96c6fffee9ec969e07a58bab62cb4836614.pdf
2019 IJCAI other 1 Coreference Aware Representation Learning for Neural Named Entity Recognition Zeyu Dai, Hongliang Fei, Ping Li https://pdfs.semanticscholar.org/607b/cd32e37b5e08e846fc96007c104a65c50b98.pdf
2019 IJCAI train-transfer, train-adver 1 Adversarial Transfer for Named Entity Boundary Detection with Pointer Networks Jing Li, Deheng Ye, Shuo Shang https://www.ijcai.org/proceedings/2019/0702.pdf
2019 IJCAI other 0 Learning Task-specific Representation for Novel Words in Sequence Labeling Minlong Peng, Qi Zhang, Xiaoyu Xing, Tao Gui, Jinlan Fu, Xuanjing Huang https://arxiv.org/pdf/1905.12277.pdf
2018 ACL train-multitask, train-multiling, task-lowres 27 A Multi-lingual Multi-task Architecture for Low-resource Sequence Labeling Ying Lin, Shengqi Yang, Veselin Stoyanov, Heng Ji https://pdfs.semanticscholar.org/5332/ba8db0c732f8cb9207375d10cfea45f27a72.pdf
2018 ACL arch-crf, arch-semiMarkov 12 Hybrid semi-Markov CRF for Neural Sequence Labeling Zhi-Xiu Ye, Zhen-Hua Ling https://arxiv.org/pdf/1805.03838.pdf
2018 ACL arch-att, train-multimodal 7 Visual Attention Model for Name Tagging in Multimodal Social Media Di Lu, Leonardo Neves, Vitor Carvalho, Ning Zhang, Heng Ji https://pdfs.semanticscholar.org/df7f/6ec612722399458203ed27e6ca57ee31297e.pdf
2018 ACL arch-rnn 52 Chinese NER Using Lattice LSTM Yue Zhang, Jie Yang https://arxiv.org/pdf/1805.02023.pdf
2018 ACL train-multimodal 8 Multimodal Named Entity Disambiguation for Noisy Social Media Posts Seungwhan Moon, Leonardo Neves, Vitor Carvalho https://pdfs.semanticscholar.org/eae4/830b237d0ccb853ff729e31035ca8220fbed.pdf
2018 ACL train-auxiliary 4 Building Language Models for Text with Named Entities Md. Rizwan Parvez, Saikat Chakraborty, Baishakhi Ray, Kai-Wei Chang https://arxiv.org/pdf/1805.04836.pdf
2018 ACL arch-rnn 10 Named Entity Recognition With Parallel Recurrent Neural Networks Andrej Zukov Gregoric, Yoram Bachrach, Sam Coope https://pdfs.semanticscholar.org/2400/9c069ace3a8dc8c6f1ca2fdaa6392363e361.pdf
2018 ACL other 5 A Named Entity Recognition Shootout for German Martin Riedl, Sebastian Padó https://pdfs.semanticscholar.org/98ce/1f4a52bdf9dd2a1319b9d63187f5397fe95a.pdf
2018 ACL other 5 A Study of the Importance of External Knowledge in the Named Entity Recognition Task Dominic Seyler, Tatiana Dembelova, Luciano Del Corro, Johannes Hoffart, Gerhard Weikum https://pdfs.semanticscholar.org/c033/4f94c00860a8460c51c74b03f1c7a3cb91bc.pdf
2018 ACL other 4 Improving Topic Quality by Promoting Named Entities in Topic Modeling Katsiaryna Krasnashchok, Salim Jouili https://pdfs.semanticscholar.org/ee82/a76272b6862c2e24b8f89754bba6c1cb1f7d.pdf
2018 NAACL train-transfer 11 Label-Aware Double Transfer Learning for Cross-Specialty Medical Named Entity Recognition Zhenghui Wang, Yanru Qu, Liheng Chen, Jian Shen, Weinan Zhang, Shaodian Zhang, Yimei Gao, Gen Gu, Ken Chen, Yong Yu https://arxiv.org/pdf/1804.09021.pdf
2018 NAACL train-multimodal 15 Multimodal Named Entity Recognition for Short Social Media Posts Seungwhan Moon, Leonardo Neves, Vitor Carvalho https://arxiv.org/pdf/1802.07862.pdf
2018 NAACL task-nested 25 Nested Named Entity Recognition Revisited Arzoo Katiyar, Claire Cardie https://pdfs.semanticscholar.org/13c9/790684810161bffa9cf511a60d2471469bac.pdf
2018 NAACL other 12 Modeling Noisiness to Recognize Named Entities using Multitask Neural Networks on Social Media Gustavo Aguilar, Adrián Pastor López-Monroy, Fabio A. González, Thamar Solorio https://arxiv.org/pdf/1906.04129.pdf
2018 NAACL task-nested 34 A Neural Layered Model for Nested Named Entity Recognition Meizhi Ju, Makoto Miwa, Sophia Ananiadou https://pdfs.semanticscholar.org/2e7f/5969603db8ba8b63fcb2e38ea520d9fda58c.pdf
2018 EMNLP train-auxiliary, pre-train 10 Efficient Contextualized Representation: Language Model Pruning for Sequence Labeling Liyuan Liu, Xiang Ren, Jingbo Shang, Juan Peng, Jiawei Han https://arxiv.org/pdf/1804.07827.pdf
2018 EMNLP other 3 Learning Better Internal Structure of Words for Sequence Labeling Yingwei Xin, Ethan Hart, Vibhuti Mahajan, Jean-David Ruvini https://arxiv.org/pdf/1810.12443.pdf
2018 EMNLP arch-att, train-transfer, train-adver 20 Adversarial Transfer Learning for Chinese Named Entity Recognition with Self-Attention Mechanism Pengfei Cao, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao, Shengping Liu https://pdfs.semanticscholar.org/5860/a361b9987572405b71a6b78d9bce347d1c40.pdf
2018 EMNLP train-multiling 31 Neural Cross-Lingual Named Entity Recognition with Minimal Resources Jiateng Xie, Zhilin Yang, Graham Neubig, Noah A. Smith, Jaime G. Carbonell https://arxiv.org/pdf/1808.09861.pdf
2018 EMNLP train-transfer 11 Neural Adaptation Layers for Cross-domain Named Entity Recognition Bill Yuchen Lin, Wei Lu https://arxiv.org/pdf/1810.06368.pdf
2018 EMNLP other 20 Learning Named Entity Tagger using Domain-Specific Dictionary Jingbo Shang, Liyuan Liu, Xiang Ren, Xiaotao Gu, Teng Ren, Jiawei Han https://arxiv.org/pdf/1809.03599.pdf
2018 EMNLP arch-rnn, arch-crf, train-auxiliary 17 Marginal Likelihood Training of BiLSTM-CRF for Biomedical Named Entity Recognition from Disjoint Label Sets Nathan Greenberg, Trapit Bansal, Pat Verga, Andrew McCallum https://pdfs.semanticscholar.org/5eee/280d8cba0956ec410a7cdccc49d1611a6168.pdf
2018 EMNLP task-nested 10 Deep Exhaustive Model for Nested Named Entity Recognition Mohammad Golam Sohrab, Makoto Miwa https://pdfs.semanticscholar.org/eb87/4d77609baeb1f226b5db4ca8770b343f4ce8.pdf
2018 EMNLP train-auxiliary 3 On the Strength of Character Language Models for Multilingual Named Entity Recognition Xiaodong Yu, Stephen Mayhew, Mark Sammons, Dan Roth https://arxiv.org/pdf/1809.05157.pdf
2018 AAAI dataset, arch-att, train-multimodal 20 Adaptive Co-attention Network for Named Entity Recognition in Tweet Qi Zhang, Jinlan Fu, Xiaoyu Liu, Xuanjing Huang https://pdfs.semanticscholar.org/5ca1/c595708d22d92b3f913be391575560bdab2c.pdf
2018 AAAI other 3 OTyper : A Neural Architecture for Open Named Entity Typing Zheng Yuan, Doug Downey https://pdfs.semanticscholar.org/bd91/3a1c95082ac378ed6946569efecc98b6d047.pdf
2018 AAAI train-adver 8 Adversarial Learning for Chinese NER from Crowd Annotation YaoSheng Yang, Meishan Zhang, Wenliang Chen, Wei Zhang, Haofen Wang, Min Zhang https://arxiv.org/pdf/1801.05147.pdf
2018 AAAI train-auxiliary 118 Empower Sequence Labeling with Task-Aware Neural Language Model Liyuan Liu, Jingbo Shang, Xiang Ren, Frank F. Xu, Huan Gui, Jian Peng, Jiawei Han https://arxiv.org/pdf/1709.04109.pdf
2018 ICLR train-active 73 Deep Active Learning for Named Entity Recognition Yanyao Shen, Hyokun Yun, Zachary Lipton, Yakov Kronrod, Animashree Anandkumar https://www.aclweb.org/anthology/W17-2630.pdf
2018 IJCAI train-transfer, train-multiling 10 Improving Low Resource Named Entity Recognition using Cross-lingual Knowledge Transfer Xiaocheng Feng, Xiachong Feng, Bing Qin, Zhangyin Feng, Ting Liu https://pdfs.semanticscholar.org/6343/2c9c90dd0bf0d23ab016c2c039bbb0086ba2.pdf
2018 IJCAI other 5 Learning Tag Dependencies for Sequence Tagging Yuan Zhang, Hongshen Chen, Yihong Zhao, Qun Liu, Dawei Yin https://pdfs.semanticscholar.org/9e49/6d85869a9ab023d01a742f20bc32bcb446b6.pdf
2017 ACL arch-rnn, train-multitask 105 Semi-supervised Multitask Learning for Sequence Labeling Marek Rei https://arxiv.org/pdf/1704.07156.pdf
2017 ACL train-auxiliary 212 Semi-supervised sequence tagging with bidirectional language models Matthew E. Peters, Waleed Ammar, Chandra Bhagavatula, Russell Power https://arxiv.org/pdf/1705.00108.pdf
2017 ACL train-multiling 42 Cross-lingual Name Tagging and Linking for 282 Languages Xiaoman Pan, Boliang Zhang, Jonathan May, Joel Nothman, Kevin Knight, Heng Ji https://pdfs.semanticscholar.org/6162/53f6b1e83ede361457de2f51b0bf70555b13.pdf
2017 ACL other 38 A Local Detection Approach for Named Entity Recognition and Mention Detection Mingbin Xu, Hui Jiang, Sedtawut Watcharawittayakul https://pdfs.semanticscholar.org/7194/1248d1e3d78e9a81e5cca3a566b875e10d3b.pdf
2017 ACL train-multiling 29 Weakly Supervised Cross-Lingual Named Entity Recognition via Effective Annotation and Representation Projection Jian Ni, Georgiana Dinu, Radu Florian https://arxiv.org/pdf/1707.02483.pdf
2017 ACL other 1 English Multiword Expression-aware Dependency Parsing Including Named Entities Akihiko Kato, Hiroyuki Shindo, Yuji Matsumoto https://pdfs.semanticscholar.org/7878/37d2984bf7f78535467f087e6618ae8ecc87.pdf
2017 EMNLP arch-rnn 165 Reporting Score Distributions Makes a Difference: Performance Study of LSTM-networks for Sequence Tagging Nils Reimers, Iryna Gurevych https://arxiv.org/pdf/1707.09861.pdf
2017 EMNLP train-multiling 33 Cheap Translation for Cross-Lingual Named Entity Recognition Stephen Mayhew, Chen-Tse Tsai, Dan Roth https://pdfs.semanticscholar.org/78a9/91c89c9f3ef7b138f8b3f22e83d1b101b6b0.pdf
2017 EMNLP arch-rnn 12 Leveraging Linguistic Structures for Named Entity Recognition with Bidirectional Recursive Neural Networks Peng-Hsuan Li, Ruo-Ping Dong, Yu-Siang Wang, Ju-Chieh Chou, Wei-Yun Ma https://pdfs.semanticscholar.org/c4a8/86bdb35f240d545b01a7bdb3bf9d710e07c6.pdf
2017 EMNLP arch-rnn 85 NeuroNER: an easy-to-use program for named-entity recognition based on neural networks Franck Dernoncourt, Ji Young Lee, Peter Szolovits https://arxiv.org/pdf/1705.05487.pdf
2017 EMNLP other 3 NITE: A Neural Inductive Teaching Framework for Domain Specific NER Siliang Tang, Ning Zhang, Jinjiang Zhang, Fei Wu, Yueting Zhuang https://www.aclweb.org/anthology/D17-1280.pdf
2017 AAAI other 15 Efficient Dependency-Guided Named Entity Recognition Zhanming Jie, Aldrian Obaja Muis, Wei Lu https://arxiv.org/pdf/1810.08436.pdf
2017 AAAI train-transfer 40 A Unified Model for Cross-Domain and Semi-Supervised Named Entity Recognition in Chinese Social Media Hangfeng He, Xu Sun https://pdfs.semanticscholar.org/581e/200ec1e1317faf3895ab6ed464c5a161ed2b.pdf
2017 ICLR arch-rnn, arch-cnn, arch-crf, train-transfer 140 Transfer Learning for Sequence Tagging with Hierarchical Recurrent Networks Zhilin Yang, Ruslan Salakhutdinov, William W. Cohen https://arxiv.org/pdf/1703.06345.pdf
2016 ACL arch-rnn, arch-cnn, arch-crf 978 End-to-end Sequence Labeling via Bi-directional LSTM-CNNs-CRF Xuezhe Ma, Eduard H. Hovy https://arxiv.org/pdf/1603.01354.pdf
2016 ACL other 4 Alleviating Poor Context with Background Knowledge for Named Entity Disambiguation Ander Barrena, Aitor Soroa, Eneko Agirre https://www.aclweb.org/anthology/P16-1179.pdf
2016 ACL arch-rnn 34 Recurrent neural network models for disease name recognition using domain invariant features Sunil Kumar Sahu, Ashish Anand https://arxiv.org/pdf/1606.09371.pdf
2016 ACL other 8 Domain Specific Named Entity Recognition Referring to the Real World by Deep Neural Networks Suzushi Tomori, Takashi Ninomiya, Shinsuke Mori https://pdfs.semanticscholar.org/b616/c6a2c50100d49184a8c5676965f8fd9dc4eb.pdf
2016 ACL train-active 13 Bootstrapped Text-level Named Entity Recognition for Literature Julian Brooke, Adam Hammond, Timothy Baldwin https://pdfs.semanticscholar.org/6115/699ee0b8c3cf797be394382f84a17fa9c473.pdf
2016 ACL train-auxiliary 83 Improving Named Entity Recognition for Chinese Social Media with Word Segmentation Representation Learning Nanyun Peng, Mark Dredze https://arxiv.org/pdf/1603.00786.pdf
2016 EMNLP task-hetero 6 Fast Coupled Sequence Labeling on Heterogeneous Annotations via Context-aware Pruning Zhenghua Li, Jiayuan Chao, Min Zhang, Jiwen Yang https://pdfs.semanticscholar.org/2f1b/ede073ff7c8136e66df22d3feaabef5747ac.pdf
2016 EMNLP arch-rnn 94 Structured prediction models for RNN based sequence labeling in clinical text Abhyuday Jagannatha, Hong Yu https://pdfs.semanticscholar.org/4acf/3db41f1c34cf8d568ecd198820f9993da03c.pdf
2016 EMNLP arch-rnn 1 Generating Abbreviations for Chinese Named Entities Using Recurrent Neural Network with Dynamic Dictionary Qi Zhang, Jin Qian, Ya Guo, Yaqian Zhou, Xuanjing Huang https://pdfs.semanticscholar.org/2636/2bf123d93f1d2cc268b3086473ad7373119d.pdf
2016 EMNLP train-transfer 22 Named Entity Recognition for Novel Types by Transfer Learning Lizhen Qu, Gabriela Ferraro, Liyuan Zhou, Weiwei Hou, Timothy Baldwin https://arxiv.org/pdf/1610.09914.pdf
2016 EMNLP other 16 Improving Multilingual Named Entity Recognition with Wikipedia Entity Type Mapping Jian Ni, Radu Florian https://arxiv.org/pdf/1707.02459.pdf
2016 EMNLP train-transfer 34 Phonologically Aware Neural Model for Named Entity Recognition in Low Resource Transfer Settings Akash Bharadwaj, David R. Mortensen, Chris Dyer, Jaime G. Carbonell https://pdfs.semanticscholar.org/f1a8/ff5542ffd51c3618953e5cf926c467154f79.pdf
2016 NAACL task-lowres 22 Name Tagging for Low-resource Incident Languages based on Expectation-driven Learning Boliang Zhang, Xiaoman Pan, Tianlu Wang, Ashish Vaswani, Heng Ji, Kevin Knight, Daniel Marcu https://pdfs.semanticscholar.org/5d4f/e3d113fa2b59620dac76026eb12cd38d2cb7.pdf
2016 NAACL arch-rnn, arch-crf 1466 Neural Architectures for Named Entity Recognition Guillaume Lample, Miguel Ballesteros, Sandeep Subramanian, Kazuya Kawakami, Chris Dyer https://www.aclweb.org/anthology/N16-1030.pdf
2016 NAACL other 6 An Empirical Study of Automatic Chinese Word Segmentation for Spoken Language Understanding and Named Entity Recognition Wencan Luo, Fan Yang https://pdfs.semanticscholar.org/45d9/98877bce6b11cfaa273ceaa27c44cf101ad5.pdf
2015 ACL other 8 Low-Rank Regularization for Sparse Conjunctive Feature Spaces: An Application to Named Entity Classification Audi Primadhanty, Xavier Carreras, Ariadna Quattoni https://pdfs.semanticscholar.org/983f/169e7989d0b0d7f5a221723c221b1e558a60.pdf
2015 ACL other 17 Improving Named Entity Recognition in Tweets via Detecting Non-Standard Words Chen Li, Yang P. Liu https://pdfs.semanticscholar.org/67fb/020f576ce96907bf4affc919a14b7450b5a7.pdf
2015 EMNLP other 17 Named entity recognition with document-specific KB tag gazetteers Will Radford, Xavier Carreras, James Henderson https://pdfs.semanticscholar.org/0da9/4649fbba4363393871188764ef784c26bb99.pdf
2015 EMNLP train-auxiliary 83 Named Entity Recognition for Chinese Social Media with Jointly Trained Embeddings Nanyun Peng, Mark Dredze https://pdfs.semanticscholar.org/0962/f2a4452d7232fb031699ae933dccc77e5da0.pdf
2015 EMNLP other 42 FINET: Context-Aware Fine-Grained Named Entity Typing Luciano Del Corro, Abdalghani Abujabal, Rainer Gemulla, Gerhard Weikum https://pdfs.semanticscholar.org/2af0/4968f22a1828a526427e2427211799dcc5af.pdf
2015 NAACL other 7 Enhancing Sumerian Lemmatization by Unsupervised Named-Entity Recognition Yudong Liu, Clinton Burkhart, James Hearne, Liang Luo https://pdfs.semanticscholar.org/7992/d9e07b086aa639479d12b1dbda99891f0dbb.pdf
2015 NAACL other 40 The Unreasonable Effectiveness of Word Representations for Twitter Named Entity Recognition Colin Cherry, Hongyu Guo https://pdfs.semanticscholar.org/9326/d2d9ea9b737ce484cdaa79cc22fb712d617b.pdf
2015 AAAI other 8 Named Entity Recognition in Travel-Related Search Queries Brooke Cowan, Sven Zethelius, Brittany Luk, Teodora Baras, Prachi Ukarde, Daodao Zhang https://pdfs.semanticscholar.org/2da4/0f5dda818aea7cca17affa976735c0452cb6.pdf
2013 ACL train-multiling 47 Named Entity Recognition using Cross-lingual Resources: Arabic as an Example Kareem Darwish https://pdfs.semanticscholar.org/b64c/73e3ca26415b5620cfcff3355bd8611bd38b.pdf
2013 ACL train-auxiliary 50 Joint Word Alignment and Bilingual Named Entity Recognition Using Dual Decomposition Mengqiu Wang, Wanxiang Che, Christopher D. Manning https://pdfs.semanticscholar.org/b79b/12fb29ce3f47f9544551aa4cd1f49776ef03.pdf
2013 NAACL train-multiling 65 Named Entity Recognition with Bilingual Constraints Wanxiang Che, Mengqiu Wang, Christopher D. Manning, Ting Liu https://pdfs.semanticscholar.org/3dd6/3c9b5ea5df6ec020a34bf8ea7c1bf15997c7.pdf
2014 NAACL other 3 Focused training sets to reduce noise in NER feature models Amber McKenzie https://www.aclweb.org/anthology/N13-1042.pdf
2013 NAACL other 10 Combining multiple information types in Bayesian word segmentation Gabriel Doyle, Roger Levy https://pdfs.semanticscholar.org/b8fb/8ab8f54a6efd06a869ca4877da22022c80e7.pdf
2013 AAAI train-multiling 25 Effective Bilingual Constraints for Semi-supervised Learning of Named Entity Recognizers Mengqiu Wang, Wanxiang Che, Christopher D. Manning https://pdfs.semanticscholar.org/7b87/611252e49e154bcc38fa172043b9b3273299.pdf
2018 COLING other 3 Design Challenges in Named Entity Transliteration Yuval Merhav,Stephen Ash https://arxiv.org/pdf/1808.02563.pdf
2018 COLING train-active 2 Exploiting Structure in Representation of Named Entities using Active Learning Nikita Bhutani, Kun Qian, Yunyao Li, H. V. Jagadish, Mauricio Hernandez, Mitesh Vasa https://arxiv.org/pdf/1808.02563.pdf
2018 COLING other 6 An Empirical Study on Fine-Grained Named Entity Recognition Khai Mai,Thai-Hoang Pham,Minh Trung Nguyen,Nguyen Tuan Duc,Danushka Bollegala,Ryohei Sasano,Satoshi Sekine https://pdfs.semanticscholar.org/e0aa/2c66b2e4c4d00b94b36eac9a64ab5c9b4dc0.pdf
2018 COLING other 19 Robust Lexical Features for Improved Neural Network Named-Entity Recognition Abbas Ghaddar,Philippe Langlais https://arxiv.org/pdf/1806.03489.pdf
2018 COLING train-auxiliary 7 Improving Named Entity Recognition by Jointly Learning to Disambiguate Morphological Tags Onur Güngör,Suzan Üsküdarli,Tunga Güngör https://arxiv.org/pdf/1807.06683.pdf
2018 COLING other 67 A Survey on Recent Advances in Named Entity Recognition from Deep Learning models Vikas Yadav,Steven Bethard https://arxiv.org/pdf/1910.11470.pdf
2018 COLING other 4 An Exploration of Three Lightly-supervised Representation Learning Approaches for Named Entity Classification Ajay Nagesh,Mihai Surdeanu https://pdfs.semanticscholar.org/8469/1947069619e8959aabe446895eb604f6de88.pdf
2018 COLING interpret-model 49 Design Challenges and Misconceptions in Neural Sequence Labeling Jie Yang, Shuailong Liang, Yue Zhang https://arxiv.org/pdf/1806.04470.pdf
2018 COLING other 11 Distantly Supervised NER with Partial Annotation Learning and Reinforcement Learning YaoSheng Yang,Wenliang Chen,Zhenghua Li,Zhengqiu He,Min Zhang https://pdfs.semanticscholar.org/9ff9/290fad300a15770806de936f5b84cd68667c.pdf
2016 COLING other 6 Mongolian Named Entity Recognition System with Rich Features Weihua Wang,Feilong Bao,Guanglai Gao https://pdfs.semanticscholar.org/3824/e7d10a8aa6753410dd82fc86c9cf3ce91088.pdf
2016 COLING arch-char 50 CharNER: Character-Level Named Entity Recognition Onur Kuru,Ozan Arkan Can,Deniz Yuret https://pdfs.semanticscholar.org/d95f/72fd2c84a4c412eb519b660e402db51d154a.pdf
2016 COLING task-lowres 4 Named Entity Recognition for Linguistic Rapid Response in Low-Resource Languages: Sorani Kurdish and Tajik Patrick Littell,Kartik Goyal,David R. Mortensen,Alexa Little,Chris Dyer,Lori S. Levin https://pdfs.semanticscholar.org/2c7b/93091ffbd55d1ee53ded88a5b5c615443c37.pdf
2016 COLING dataset 19 Broad Twitter Corpus: A Diverse Named Entity Recognition Resource Leon Derczynski,Kalina Bontcheva,Ian Roberts https://pdfs.semanticscholar.org/52a7/96fd073ea6a621ecdf2c8b450c4a4717ff51.pdf
2016 COLING other 2 Named Entity Disambiguation for little known referents: a topic-based approach Yi Chen,Yusong Tan,Qingbo Wu,Wei Wang http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8343692
2016 COLING other 1 Experiments in Candidate Phrase Selection for Financial Named Entity Extraction - A Demo Aman Kumar,Hassan Alam,Tina Werner,Manan Vyas https://pdfs.semanticscholar.org/cfa0/2cbd53690375cbcb6351d3da5f9acc556aab.pdf
2014 COLING other 6 A Hybrid Approach to Features Representation for Fine-grained Arabic Named Entity Recognition Fahd Alotaibi,Mark G. Lee https://pdfs.semanticscholar.org/0c7e/c21736a7a0180915e619ebea806a3e35ef7a.pdf
2019 Arxiv interpret-error 1 CrossWeigh: Training Named Entity Tagger from Imperfect Annotations Zihan Wang, Jingbo Shang, Liyuan Liu, Lihao Lu, Jiacheng Liu, Jiawei Han https://arxiv.org/pdf/1909.01441.pdf
2009 CoNLL interpret-model 1193 Design Challenges and Misconceptions in Named Entity Recognition Lev Ratinov, Dan Roth https://www.aclweb.org/anthology/W09-1119.pdf
2019 Arxiv arch-transformer 0 TENER: Adapting Transformer Encoder for Named Entity Recognition Hang Yan, Bocao Deng, Xiaonan Li, Xipeng Qiu https://arxiv.org/pdf/1911.04474.pdf
2019 ACL arch-rnn, arch-cnn, arch-crf 3 Reliability-aware Dynamic Feature Composition for Name Tagging Ying Lin, Liyuan Liu, Heng Ji, Dong Yu, Jiawei Han https://www.aclweb.org/anthology/P19-1016.pdf
2016 IJCAI arch-semicrf 37 Exploring Segment Representations for Neural Segmentation Models Yijia Liu, Wanxiang Che, Jiang Guo, Bing Qin, Ting Liu https://www.ijcai.org/Proceedings/16/Papers/409.pdf